Ejerlavet Lund By

FT 1940

Denne FT blev foretaget d. 05-11-1940

Med udgangspunkt i FT 1940 anføres for hver gård navnet på gårdmanden. Årstallene er fødsels– og dødsår.

FT 1940 blev ført i et fortrykt 3-fløjet ark (kaldet et skema) der bestod af en forside (nr. 1 nedenfor) med overskrift, stedsangivelse og regler for listens førelse, efterfulgt af 4 sider (nr. 2, 3, 4 og 5) til registrering af beboernes data.
De 3 første "sider" (nr. 2, 3 og 4) trykt på arkets inderside, den 4. side (nr. 5) på arkets forside.

Der anvendes et skema til hver husstand.

Forside

                               5                                                                                                                     1

Inderside

                               2                                                         3                                                          4

På de 4 sider er der fortrykte kolonner til listeførerens notater om hver beboer.

 

 

                Her anføres:

 

1) samtlige Personer, der Natten mellem den 4. og 5. November har haft Ophold på Tællingsstedet

 

            samt

 

2) de Personer, der er midlertidig fraværende på Tæl-lingsdagen.

(Se iøvrigt Skemaets Forside)

Ved Børn endnu uden Navn sættes ”Dreng” eller ”Pige”.

Hvis den i Rubrik 1 opførte Person kun er

 

midlertidig nærværende

d. v. s.

har fast Bopæl andetsteds (er optaget under en anden Adresse i Folkeregistret),

 

anføres her den faste Bo-pæls Adresse (Kommunens Navn og den fuldstændige Adresse i denne; for Udlændige dog kun Landets Navn)

Hvis den i Rubrik 1 opførte Person er

 

midlertidig fraværende
d. v. s.

har fast Bopæl på Tæl-lingsstedet (er optaget under denne Adresse i Folkeregistret), men den 5. november ikke er til Stede på Tællingsstedet,

 

anføres her ”fraværende” og Adressen på det midlerti-dige Opholdssted (ved Ophold i Udlandet anføres kun Landets Navn).

Køn

 

Mand
(M)

 

Kvin-
de
(K)

 

 

 

 

 

Fødsels-

Data

 

 

 

 

Fød-

sels-

dag

Fød-

sels-

aar

                                                                                                    2

 

 

 

Ud-fyl-des

ikke

         Fødested

 

Der angives: København, Frederiksberg, Købstadens eller Sognets Navn og Amtets Navn, eventuelt Stedets Postadresse. For Personer født i Udlandet skrives vedkommende Lands Navn, (F.eks. Island, Sverige, U.S.A., o.s.v.)

Statsborgerforhold

 

Personer, der har dansk Indfødsret, skriver ”dansk”. Andre anfører her Navnet paa det Land, hvori de har Statsborgerret (Island, Sverige, U.S.A., o.s.v.)

 

Statsløse anfører ”Statsløs” og angiver tillige det Land, hvori de tidligere har haft Statsborgerret (F.eks. ”statsløs tidl. Rusland”).

Ægte-skab-lig Stil-ling

 

Ugift (U)

Gift (G)

Enke-mand eller Enke

(E)

Sepa-reret

(S)

Fra-skilt

(F)

Dato for det nu-værende Ægte-skabs Ind-gaaelse

 

NB! Ru-brikken udfyldes ikke af Enke-mænd, Enker, Se-parerede eller Fraskilte.

Stilling i Familien

 

Husfader, Husmoder, Barn, Pleje-barn, Slægt-ning, o. l.

Husassistent.

Pensionær,

Logerende.

Erhverv, Forretning, Næringsvej; også Husmoderens og Børnenes særlige Erhverv. Hvis nogen har flere Erhverv anføres disse, Hovederhverv først.

Der gives nøjagtig Oplysning om Stillingen indenfor Faget. (Gaardejer, Husmand, Bankdirektør, Smedemester, Manufakturmedhjælper, Skrædersvend, Murerarbejdsmand, Arbejdsdreng, Bud, o.s.v.).

Arbejdsmænd giver nøjagtig Beskrivelse: Landarbejder, Savværksarbejder, Skovarb., Jord- og Betonarb., Bryggeriarb., o.s.v.

For Landbrugets Medhjælpere angives den særlige Beskæftigelse: Forkarl, Staldkarl, Malkepige, Husgerning, o.s.v.

Forhenværende næringsdrivende m.v. sætter et ”Fhv.” foran tidligere Livsstilling.

Lever man hovedsagelig af Formue, Aldersrente, m.v. anføres dette.

Arbejdsløse og Personer, der hovedsagelig lever af Kommunehjælp m.v. anfører dette, men giver tillige Oplysning om deres egentlige Erhverv.

                                                                                                                                             3

 

 

      Virksomhedens (Branchens) Art

 

(f.eks. Skibsværft, Cykelreparation, Handel med Korn og Foderstof, Savværk o.s.v.)

Udfyldes af saavel selvstændige som ansatte.

 

For Virksomheder med flere Erhvervsgrene (Brancher) anføres Arten af den Bedriftsafdeling, hvor man for tiden er beskæftiget. (Manufakturlager, Kulfirmas Havneplads, Restaurant, Burmeister og Wains Støberier o.s.v.).

Personer, der for tiden er arbejdsløse, giver Oplysning om den Virksomhed, hvor de sidst har været beskæftiget.

Besvares kun af Hustruen og hjemmeboende Børn over 14 Aar

Besvares kun af hjemme-boende Døtre over 14 Aar

Udfyldes ikke

Hjælper De Familieoverhovedet i dennes Erhverv?

 

(Anfør saa godt som muligt Oplysningen om Beskæftigelsens Art: ”Passer Butikken”, ”Hjælper paa Værkstedet”, eller for Landbruget: ”Hjælper ved Malkning”, ”Ved Markarbejde”, ”Ved Tærskning” o. l.)

NB! Saafremt den paagældende har selvstændig Stilling som Svend, Karl, Fodermester, Ekspedient, Husassistent o.s.v. skal dette være anført i Rubrik 11.

Hjælper De ved den daglige Husgerning i Hjemmet?

 

Ja eller Nej

 

                                                                                                                    4

 

Døvstum (betegnes D)

 

Blind, d.v.s. en Person, som ikke ved Synets hjælp kan færdes paa ukendt Sted (B).

 

Aandssvag, d.v.s. en Person, der fra Fødsel eller tidlig Barndom har vist saa ringe Aandsevner, at den pågældende ikke kan (for et Barn; ikke vil kunne) ernære sig ved almindeligt Erhverv (A)

 

Sindssyg, d.v.s. en Person, hos hvem der efter skolealderen er optrådt saadanne Sjælelige forstyrrelser, at vedkommende ikke paa normal Maade kan passe sin gerning (S).

Oplysninger vedrørende Skolegang og senere Uddannelse.

 

(Udfyldes kun af Personer der er fyldt 14 Aar, men endnu ikke er fyldt 30 Aar.)

 

Gaar De eller har De gaaet i

1) Folkeskole (Privat-Friskole) (betegn.: F)

2) Mellem- eller Realskole (M eller R)

3) Gymnasium (G)

Deltager De eller har De deltaget i anden Undervisning og da i hvilken?

 

NB! Al hidtil modtagen Undervisning udover den i Rubrik 17 oplyste anføres her, f.Eks. ”Handelsskole”, ”Teknisk Skole”, ”Husholdningsskole”, ”Efterskole”, ”Aftenskole”, ”Folkehøjskole”, ”Landbrugsfaglig Undervisning”, ”Universitet”, o.s.v.

 

Faderens

(Moderens)

Erhverv

                                                                                                                    5

Ejerlavet Lund By fylder 72 skemaer.

Det dækker over 71 ejendomme (med 73 familier). Børnehjemmet "Ebernezer" fylder 2 skemaer (+ noget af "Annekset"s skema).

Der er 3 tællingskommisærer (listefører), men det ser ellers ud som om hver husstand har udfyldt sit eget skema, og husfaderen skrevet under (i de fleste tilfælde).

De 3 tællingskommisærer er:
Anders Nielsen, matr.nr. 5b "Ans Vejmand"
Jens Peder Olsen, matr.nr. 25b "Kaptajnens Hus"
Svend Larsen, matr.nr. 30b "Højbo".

Skemaerne er scannet ind og kan ses her:
https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=224516#224516,43879901
 

Der er registreret 321 indbyggere i Ejerlavet Lund By ved FT 1940.

Familierne

Der er i alt 17 gårde i ejerlavet.

16 af de 17 "gårdmænd" bruger betegnelsen "gårdejer" (eller "gårdejerske" for de 2 kvinder, der ejer henholdsvis "Ravnshøj" og "Spangsbæk"). Kun 1 "gårdmand" kalder sig "landbruger".

18 familier levede på de 17 gårde (2 familier på "Ellemosegård").

62 familier har en "husfader" som overhoved (= er nævnt først i husstanden).
            2 familier er ikke ført som selvstændige familier: matr.nr. 3e og matr.nr. 9a har begge 2 familier.
11 familier har en kvinde som overhoved. (I matr.nr. 2c, 2d, 6e, 8a, 9b, 9d, 12c,13a, 16b, 21c, 31b)
De 11 kvinder er talt med under "Mandens erhverv" i nedenstående tabeller.

I landsbyen

Antal familier Mandens erhverv (som angivet i FT 1940)
3 Aldersrente
7 Arbejdsmand
1 Brødkusk og -udsalg
1 Dræningsarbejder
1 Fhv. lærer, pensionist
1 Fhv. smed
1 Fiskehandler
7 Fisker
4 Gårdejer
1 Husgerning
1 Landbruger
1 Lærer
1 Murerarbejdsmand
1 Møller
1 Parcellist
1 Rentier
1 Smedemester
2 Tømrermester
1 Uddeler
1 Uoplyst
1 Vejmand
1 Vognmand
40 Familier i landsbyen

 

På Lund Mark

Antal familier Mandens erhverv (som angivet i FT 1940)
1 Aftægt
2 Aldersrente
1 Fodermester
1 Forstanderinde
1 Gårdbestyrer
10 Gårdejer
2 Gårdejerske
1 Handelsmand
2 Husassistent
2 Husmand
2 Landarbejder
1 Landmand
2 Lærer(-inde)
5 Parcellist
33 Familier på marken

I alt 73 familier.

18 familier var bosiddende på en gård - 5 i landsbyen og 13 på Lund Mark.
            På matr.nr. 9a "Ellemosegård" boede 2 familier

122 (38 %) af ejerlavets 321 beboere boede på de 17 gårde i 1940.

35 familier boede i landsbyens 35 beboede huse.

I landsbyen blev der mellem 1930 og 1940 bygget 2 nye huse: matr.nr. 4u "Else & Ejnar Frederiksen" og matr.nr. 6e "Landro". 
4 huse stod tomme i landsbyen: matr.nr. 4b "Stormly", matr.nr. 17a "Lund gl. Skole", matr.nr. 17c "Villaen" og matr.nr. 33 "Stormflodshuset".
I landsbyen boede 148 personer.

20 familier boede på Lund Mark i 19 huse/husmandssteder.
           På matr.nr. 3e boede 2 familier.

Mellem 1930 og 1940 blev der ikke bygget nye huse på Lund Mark.
1 hus stod tomt ved FT 1940: matr.nr. 12b.

På Lund Mark boede 173 personer.

Husmandssteder

Der er 10 husmandssteder i ejerlavet ved FT 1940, d.v.s. ejendomme med et jordtilligende på mellem 3 og 15 tønderland.

Matr.nr. 3e "Olga og Poul", selveje fra 1904
Matr.nr. 4h "Møllehøjgård" eller "Toften", selveje fra 1877
Matr.nr. 11c "Aksel Nielsen", selveje fra 1903
Matr.nr. 11d "Aksel Richardt", selveje fra 1903
Matr.nr. 11e "Poul Larsen", selveje fra 1906
Matr.nr. 16b "Linden", selveje fra 1884
matr.nr. 21a "N. F. Thomsens Hus", selveje fra 1903
Matr.nr. 23b "Annekset", selveje fra 1900
Matr.nr. 25a "Strandbo" , selveje fra 1879
Matr.nr. 18 "Lundeledhus" , selveje fra 1909
Matr.nr. 19 "Ærtebjerghus", selveje fra 1916

I Ejerlavet Lund Bye var følgende erhverv repræsenteret i 1940:

3 Aftægt
10 Aldersrente
1 Altmuligmand (Andet)
3 Andenkarl (Karl)
8 Arbejdsmand
1 Barneplejerske
1 Brødkusk og -udsalg
1 Chauffør, mælkekusk
1 Dræningsarbejder
1 Ekspeditrice
1 Fhv. gårdejer
1 Fhv. lærer, pensionist
1 Fhv. møller
1 Fhv. smed
1 Fiskehandler
9 Fisker
4 Fodermester (Andet)
13 Forkarl (Karl)
1 Forstanderinde
2 Gårdbestyrer
14 Gårdejer
3 Gårdejerske
1 Handelsmand
24 Husassistent (Andet)
2 Husbestyrerinde (Andet)
2 Husmand
1 Invaliderente
11 Karl/tjenestekarl
1 Kontrolassistent
1 Køkkenmedhjælp
4 Landarbejder
1 Landbruger (gårdejer)
2 Landbrugselev/landvæsenselev (Andet)
1 Landmand
6 Lærer/-inde
1 Mekaniker
1 Montør
1 Murerarbejdsmand
1 Mælkekusk
1 Møller
6 Parcellist
1 Passer butikken (brødudsalget)
1 Rentier
1 Skomager
1 Smedemester
1 Syerske
1 Sømand
53 Tjenestefolk - (10 karle + 2 tjenestedreng, -pige + 41 Andet)
1 Tjenestedreng
2 Tjenestepige
2 Tømrermester
1 Uddeler
1 Vejmand
1 Vognmand
1 Ægopkøber

17 personer var 70 år eller mere i 1940.


1 ægtepar (81 og 76 år), aftægt
1 ægtepar (69 og 81 år), aldersrente (begge)
1 ægtepar (75 og 77 år), uoplyst
1 ægtepar (74 og 68 år), fisker
1 ægtepar (73 og 63 år) fhv. smedemester
1 ægtepar (70 og 61 år) fisker
1 84-årig ugift mand, aldersrente
1 84-årig enke, aldersrente
1 79-årig enkemand, fhv. møller
1 75-årig enke, aftægt
1 74-årig ugift mand, fhv. gårdejer
1 71-årig ugift kvinde, forstanderinde
1 70-årig enkemand, aldersrente
1 70-årig ugift kvinde, livrente og aldersrente
1 70-årig skilt kvinde, parcellist

99 af de 321 personer var børn under 15 år (31 %).

37 børn var under skolealderen
62 børn var i skolealderen (7 - 14 år) - heraf var 3 tjenestefolk.

Ejerlavets bygninger

Ved FT 1787: 35 beboede huse
Ved FT 1801: 37 beboede huse
Ved FT 1834: 37 beboede huse
Ved FT 1840: 35 beboede huse
Ved FT 1845: 37 beboede huse
Ved FT 1850: 36 beboede huse
Ved FT 1855: 37 beboede huse
Ved FT 1860: 38 beboede huse
Ved FT 1870: 41 beboede huse
Ved FT 1880: 45 beboede huse
Ved FT 1890: 48 beboede huse
Ved FT 1901: 54 beboede huse
Ved FT 1906: 62 beboede huse
Ved FT 1911: 71 beboede huse
Ved FT 1916: 72 beboede huse
Ved FT 1921: 68 beboede huse
Ved FT 1925: 69 beboede huse
Ved FT 1930: 70 beboede huse

I forhold til FT 1930 er der kommet 2 nye huse til ejerlavet: matr.nr. 4u "Ejnar Frederiksen" og matr.nr. 6e "Landro".

5 huse er ubeboede ved FT 1940: matr.nr. 4b "Stormly", matr.nr. 12b, matr.nr. 17a "Lund gl. Skole", matr.nr. 17c "Villaen" og matr.nr. 33 "Stormflodshuset".

71 huse er beboede ved FT 1940.

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk