Ejerlavet Lund By

FT 1801

Denne FT blev foretaget d. 01-02-1801

Med udgangspunkt i FT 1801 anføres for hver gård navnet på gårdmanden. Årstallene er fødsels– og dødsår.

Den håndskrevne folketælling fra 1801 fylder 21 sider - inklusiv den maskinskrevne forside med indholdsfortegnelsen: Lyderslev Sogn s. 75 - 94.

Overskriften i det fortrykte skema lyder:

Optegnelse

paa Folketallet i Lyderslev Sogn under Tryggevælde Amt, således som det befandtes
at være den 1ste Febr. 1801, tilligemed Forklaring om enhver Persons Stand,
Embede og Næringsvei, m. v.

(de understregne ord er skrevet med håndskrift)

side 75 - 79 indeholder personer i Gevnø Bye
side 79 - 84 Lyderslev Bye
side 84 - 90 Lund Bye
side 91 - 93 Lejerstofte Bye (som dengang var en landsby)
side 93 - 94 Højstrup

 

Det fortrykte skema har 7 kolonner som listeføreren skal udfylde for hver person:

Byernes og stedernes Navne, samt Familiernes Antal Personernes fulde Navne i enhver Familie Hvad enhver Person er i Familien Personernes Alder, det løbende Alders Aar iberegnet Ugivt eller givt, og hvor ofte de have været i Ægte- eller Enkestand Personernes Titel, Embede, Forretning, Haandværk eller Næringsvei, eller hvad de lever af Summa paa Folketallet i hver Bye og Sogn m. v.

På side 94 nederst har sognepræst Engelbreth skrevet: "Saaledes befandtes ved Folketællingen 1t Febr 1801 at være udi Lyderslev Sogn 629 Personer.  Lyderslev d 25 Febr 1801."

Det ser ud som om det er samme person der har skrevet alle 20 sider, så det er nok sognepræsten der har skrevet listerne rent og talt sammen. Men han har nok ikke været rundt og "stemt dørklokker" i alle landsbyerne.

Siderne med Lunds indbyggere er ordnet således at skoleholderen og hans familie er nævnt først.
Dernæst kommer "Møllehøjgård"s beboere, og derefter de enkelte gårde med inderster øst for bygaden sluttende med "Ravnshøj", efterfulgt af "Ellemosegård" og i direkte følge gårdene med inderster vest for bygaden.
Efter "Bækkelund" kommer "Smedjen" (der er "jordløs husmand"), der efterfølges af 2 familier der hver består af en enke med et 16-årigt "barn", men det er uklart hvor de bor.
Efter enkerne kommer først "husmand med jord" ("Lundehuset") og dernæst de 4 "jordløse husmænd" ("Hagbards Hus", "Kaptajnens Hus", "Maren Sypige" og "Lillebo") og der sluttes af med de 2 markhuse ("Lundeledhus" og "Ærtebjerghus").
"Kunten" og dens beboere er talt med til Lund Bye, skønt den rettelig hører til Højstrup. I min opgørelse er "Kunten" trukket ud.

I Lund var der 224 personer fordelt på 45 familier.

Husmændene

Allerede ved FT 1787 kunne man se, at der var en 3-deling i "samfundslagene": Der var "gårdmænd" eller som de kaldes "gårdbeboere", der var "husmænd", og der var "inderster".

Både "gårdmænd" og "husmænd" havde en fæstekontrakt med Vemmetofte Kloster.
"Inderster" derimod havde ikke en skriftlig aftale med Klostret, men nok snarere en mundtlig aftale med den gårdmand eller husmand som de boede til leje hos.

Ved FT 1801 bliver det tydeligt, at ikke alle husmænd har andel i landbrugsjorden.
Der er i ejerlavet 8 husmænd (6 i landsbyen og 2 ude på marken). Kun 3 af de 8 benævnes som husmand med jord, nemlig de 2 ude på marken ("Ærtebjerghus" og "Lundeledhus") samt "Lundehuset".
De 5 øvrige ("Smedjen", "Maren Sypiges Hus", "Lillebo", "Kaptajnens Hus" og "Hagbards Hus") beboes af folk der benævnes "jordløs husmand".

Familierne

Familier med direkte tilknytning til gårdene
Antal familier Mandens erhverv
15 Bonde og gårdbeboer
1 Indsidder og aftægt
11 Indsidder og daglejer
1 Indsidder og landsoldat
1 Indsidder og rytter
1 Indsidder og skrædder
1 Indsidder og tjener (måske det samme som "daglejer")
1 Indsidder og væver
32 familier i alt med tilknytning til gårdene

 

Husmændene
Antal familier Mandens erhverv
1 Husmand med jord
1 Jordløs husmand og daglejer
1 Jordløs husmand og hugger
1 Jordløs husmand og smed
1 Jordløs husmand og tømrer
1 Jordløs husmand og udrider ved Højstrup
1 Indsidder og hugger (enkemand)
1 Indsidder og pension (fra læreren) (en enke med 16-årig søn)
1 Inderste (en enke med en 16-årig datter)
9 familier i alt med tilknytning til husmændene

 

Markhusene
Antal familier Mandens erhverv
2 Markhus med jord
1 Indsidder og hyrde
3 familier i alt med tilknytning til markhusene

Dertil kommer familien i skolen - i alt 45 familier.

15 familier var bosiddende på en gård. Gårdfæsteren benævnes i 3. kolonne: "Husbonde" og hans erhverv er: "Bonde og gårdbeboer". Gårdfæsterens kone er "hans Kone" under "stilling i familien" - den samme betegnelse har alle gifte kvinder. Der angives ikke erhverv ud for gifte kvinder.

19 familier var indsiddere. 17 familier var indsiddere på en gård, 1 familie på et husmandssted i landsbyen ("Lillebo") og 1 familie i "Ærtebjerghuset". 4 gårde havde hver 2 indsidderfamilier, 9 gårde hver 1 familie.
Manden i indsidderfamilien benævnes "mand" i kolonnen "stilling i familien". De 19 indsidderes erhverv angives som:

11 daglejere
  2 huggere (1 af dem er enkemand)
  1 rytter
  1 skrædder
  1 tjener (formodentlig er det det samme som "tjenestekarl")
  1 væver
  1 landsoldat
  1 på aftægt ("opholdes af stedet" - han var tidligere gårdfæster)

1 familie var inderste. Den består af en 50-årig enke og hendes 16-årige datter. De står i folketællingen efter smeden og bor muligvis der, men det fremgår ikke tydeligt.

1 familie bestående af en 56-årig enke og hendes 16-årige søn, boede muligvis også hos smeden.

6 familier var fæstehusmænd - 5 af dem "jordløse" (den ene var smed) og 1 "med jord" ("Lundehuset").

2 familier fæstede "Markhus med jord" ("Lundeledhus" og "Ærtebjeghus")

1 familie boede i skolen.

I Lund Bye var følgende erhverv repræsenteret i 1801:

4 Aftægt - "opholdes af stedet"
6 Almisselem
15 Bonde og gårdbeboer - fæstebonde
12 Daglejer
3 Hugger (arbejede med træ som tømrer eller i skoven) ell. tømrer
6 Husmand - 5 "jordløse" og 1 "med jord" - fæstehusmand
1 Hyrde
11 Karle - heraf 1 landsoldat
3 (Land)soldat - de har nok også fungeret som karle
1 Lærer
2 Markhusmand med jord
2 Matros
1 Rytter
2 Skrædder
1 Smed
1 Snedker
1 Tjener - måske en gift tjenestekarl
7 Tjenestedreng
31 Tjenestefolk - (11 karle + 7 tjenestedrenge > 14 år + 13 tjenestepiger)
13 Tjenestepige - heraf 1 barnepige på 14 år
1 Udrider
1 Væver

2 ugifte mænd blev registret som lidt specielle:

1 40-årig "af og til tåler at gå i dagleje"
1 23-årig "krøbling og ernærer sig ved skræddergerningen"

8 personer var mellem 70 og 90 år i 1801.

1 74-årig kvinde var gift med en 54-årig daglejer
1 ægtepar (81 og 83 år) var på aftægt
2 enker (80 og 81 år) var på aftægt
3 enker (70, 80 og 89 år) var almisselemmer

73 af de 224 personer var børn under 15 år (ca. 33 %).

35 børn var under skolealderen
38 børn var i skolealderen (7 - 14 år) - heraf var 4 tjenestefolk.

Landsbyens bygninger

Grundlæggende de samme bygninger som ved FT 1787 - hvor der var 35 beboelsehuse (15 gårde og 20 huse).

Ved FT 1801 har også "Espemosegård" og "Højgård" inderster og derfor sandsynligvis hver et inderstehus.

Ved FT 1801 var der altså (sandsynligvis)

15 gårde
13 inderste-huse 
  6 fæste huse - heraf 1 smedje - beliggende i landsbyen
  1 skole
  2 markhuse
37 beboede huse

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk