Ejerlavet Lund By

FT 1921

Denne FT blev foretaget d. 01-02-1921

Med udgangspunkt i FT 1921 anføres for hver gård navnet på gårdmanden. Årstallene er fødsels– og dødsår.

 

FT 1921 blev ført i et fortrykt hæfte (kaldet et skema) der bestod af en forside med overskrift, stedsangivelse og regler for listens førelse, efterfulgt af 3 dobbeltsider kaldet "Hovedliste" til registrering af beboernes data. På bagsiden fandtes "Tillægsliste for de af Stedets Beboere, der er midlertidig fraværende".

I Ejerlavet Lund By er der sandsynligvis ingen midlertidigt fraværende, idet de tilhørende tillægslister ikke er skannet ind.

Skemaet ligner meget de forregående års folketællingsskemaer.

På de 3 dobbeltsider med Hovedlisten er der fortrykte kolonner til listeførerens notater om hver beboer.

Byernes eller Stedernes Navne med Angivelse af Gaardenes, Husenes osv. Matr.-Nr.

Familiernes Løbenr.

Som familie tages også enlig boende, men ikke Logerende.
Foran midlertidig Nærværende sættes N

Samtlige Personers  Navne (også Fornavn)

Ved Børn, endnu uden navn, sættes "Dreng" eller "Pige"

(Midlertidig fraværende Personer opføres ikke her, men på Skemaets bagside)

Kønnet:

Mandkøn (M)

Kvindekøn (Kv)

Fødselsdag og Fødselsår

 

Ægteskabelig Stilling

Ugift (U)
Gift (G)
Enkem. eller Enke (E)
Separeret (S)
Fraskilt (F)

Fødested

Der angives:
København, Frederiksberg, Købstadens eller Sognets og Amtets Navn

Hvilket Aar taget Bopæl i Kommunen?

Sidste Bopæl før Tilflytningen til Kommunen

 

Tros-samfund

Stilling i Familien

Husfader, Husmoder, Barn, Slægtning o.l.
Tjenestetyende, ung Pige i Huset, Pensionær, Logerende.

Erhverv

Livsstilling, Forretning, Næringsvej, også Husmoderens eller Børnenes særlige erhverv. Hvis nogen har flere erhverv, anføres disse, Hovederhvervet først. Der angives udtrykkeligt det fag, man arbejder i, og Ens Stilling i Faget (Bagermester, Snedkersvend, Bankdirektør, Ekspedient i Isenkramforretning, Jordarbejdsmand, Kaabesyerske, o.s.v.). Lever man hovedsaglig af Formue, privat Understøttelse, Alderdomsunderstøttelse, Fattighjælp, anføres dette, men tillige Erhvervet.

 

Navn og Virksomhed for den Institution, det Firma eller den Person, man for Tiden hovedsaglig arbejder for.

Er man for Tiden Arbejdsløs, og dette ikke skyldes Sygdom, Strejke eller Lockout, skrives A.

Døvstum

Blind

Aandssvag

Sindssyg

.

Denne rubrik udfyldes ikke

Anmærkninger


Lyderslev Sogn fylder 27 hæfter.

Hæfte 1 indeholder Højstrup Hovedgård
Hæfte 2 - 7 indeholder Ejerlavet Lund By (samt et hus "Kunten", som ikke er talt med i min opgørelse)
Hæfte 8 - 9 samt 21 - 27 indeholder Lyderslev
Hæfte 10 - 20 indeholder Gevnø

Hæfterne er skannet ind og kan ses her:
https://www.sa.dk/ao
 

De 6 hæfter for Ejerlavet Lund By føres af 3 personer:

Hæfte 2 - 4: Fisker Peter Andreasen, der boede i det nu nedlagte hus på "Højstrupvej" på "Stendyssegård"s jord.
Hæfte 5 - 6: gårdejer Niels Juul Nielsen, "Ellemosegård"
Hæfte 7: gårdejer Niels Nielsen, "Spangsbæk"

Familierne

Der er nu i alt 17 gårde i ejerlavet.

De 17 "gårdmænd" bruger forskellige erhvervsangivelser: 12 kalder sig "gårdejer", 4 "landbruger" og 1 "landmand".

1 gård havde "gårdforpagter": "Søgård". Forpagteren var en søn, der levede på gården med sin familie. Gårdejeren boede i Villaen "Solbakken".
2 gårde havde "gårdbestyrer": "Haugård" og "Skovvang" - begge steder en ugift søn.

18 familier levede på de 17 gårde, idet aftægtsfamilien på "Stendyssegård" boede i et hus på gårdens matrikkel.

59 familier har en "husfader" som overhoved (= er nævnt først i husstanden).
10 familier har en kvinde som overhoved. (I matr.nr. 2c, 5d, 7a, 13b, 15zz og 16b samt 3b, 8b, 22b og 33)
De 10 kvinder er talt med under "Mandens erhverv" i nedenstående tabeller.

I landsbyen

Antal familier Mandens erhverv (som angivet i FT 1921)
2 Alderdomsunderstøttelse (begge enker)
8 Arbejdsmand (de 4 ved Dansk Flint)
9 Fisker (heraf 1 forhenværende)
1 Friskolelærer
5 Gårdejer
1 Gårdforpagter
1 Karetmager
1 Lærer
1 Møller
1 Parcellist
1 Skomagermester
1 Smedemester
2 Tømrer
1 Uddeler
2 Uoplyst (enker)
37 Familier i landsbyen

 

På Lund Mark

Antal familier Mandens erhverv (som angivet i FT 1916)
1 Aftægt (enke)
2 Arbejdermand ved Dansk Flint                            
1 Forstanderinde
1 Fisker
8 Gårdejer
11 Landbruger
1 Landbrugsarbejder
2 Landmand
1 Medhjælper
1 Murer/skovarbejder
1 Skovarbejder (ved Vemmetofte)
1 Syerske
1 Uoplyst
32 Familier på marken

I alt 69 familier.

17 familier var bosiddende på en gård - 5 i landsbyen og 12 på Lund Mark.

109 (35 %) af ejerlavets 310 beboere boede på de 17 gårde i 1921.

32 familier boede i landsbyens 32 beboede huse.

I landsbyen blev der mellem 1916 og 1921 ikke bygget nye huse. Tværtimod blev et enkelt hus nedlagt, nemlig indersthuset på "Søgård"s byjord ned mod stranden; et hus der havde ligget på "Lindersgård"s jord før udflytningen.
3 huse stod tomme i landsbyen: matr.nr. 17a, 24a og 31b.
I landsbyen boede 125 personer.

20 familier boede på Lund Mark i 19 huse/husmandssteder. I det nu nedlagte hus på Højstrupvej på "Stendyssegård"s jord og i "Haugård"s inderstehus, matr.nr. 7b, boede hver 2 familier. Til gengæld boede 1 familie (nemlig "Børnehjemmet") i 2 huse: matr.nr. 2c og matr.nr. 23b.

Mellem 1916 og 1921 blev der ikke bygget nye huse på Lund Mark.
1 hus stod tomt ved FT 1921: matr.nr. 12b.
På Lund Mark boede 185 personer.

I Ejerlavet Lund Bye var følgende erhverv repræsenteret i 1921:

7 Aftægt
5 Alderdomsunderstøttelse
1 Aldersrentenyder
10 Arbejdsmand (6 ved Dansk Flint)
1 Fattiglem
12 Fisker (1 forhv.)
3 Fodermester (Andet)
3 Forkarl (Andet)
1 Forstanderinde
1 Friskolelærer
2 Gårdbestyrer
13 Gårdejer
1 Gårdforpagter
19 Husassistent (Andet)
5 Husbestyrerinde (Andet)
1 Invalid fra 1864
1 Karetmager
15 Karl
1 Konsulent
1 Kontrolassistent
1 Kunstmaler
2 Landarbejder
15 Landbruger/-mand
1 Landbrugselev
2 Lærer/-inde
10 Medhjælp (Andet)
1 Murer
1 Møller
1 Parcellist
1 Skomagermester
1 Skovarbejder
1 Smedemester
1 Smedesvend
3 Syerske
1 Sømand
59 Tjenestefolk - (15 karle + 4 tjenestepiger + 40 Andet)
4 Tjenestepige
2 Tømrer
1 Uddeler

23 personer var mere end 70 år i 1921.


1 ægtepar (83 og 79 år), aftægt
1 ægtepar (80 og 71 år), landbruger
1 ægtepar (74 og 73 år), forhv. fisker
1 ægtepar (72 + 61 år), gårdejer
1 86-årig gift mand, arbejdsmand
1 84-årig enkemand, aftægt
1 83-årig enkemand, alderdomsunderstøttelse
1 83-årig enke, alderdomsunderstøttelse
1 83-årig enkemand, aldersrentenyder
1 83-årig enkemand, alderdomsunderstøttelse
1 82-årig enke, uoplyst
1 82-årig enkemand, invalid
1 82-årig enke, alderdomsunderstøttelse
1 77-årig ugift mand, fattiglem
1 77-årig enke, aftægt
1 74-årig ugift kvinde, aftægt, forhv. gårdejer
1 74-årig enkemand, aftægt
1 73-årig enke, uoplyst
1 73-årig enkemand, alderdomsunderstøttelse
1 71-årig enke, medhjælp
 

102 af de 310 personer var børn under 15 år (33 %).

32 børn var under skolealderen
70 børn var i skolealderen (7 - 14 år) - heraf var 2 tjenestefolk.

Husmandssteder

Der er 11 husmandssteder i ejerlavet ved FT 1921, d.v.s. ejendomme med et jordtilligende på mellem 3 og 15 tønderland.

Matr.nr. 3e "Olga og Poul", selveje fra 1904
Matr.nr. 4h "Møllehøjgård" eller "Toften", selveje fra 1877
Matr.nr. 11c "Aksel Nielsen", selveje fra 1903
Matr.nr. 11d "Aksel Richardt", selveje fra 1903
Matr.nr. 11e "Poul Larsen", selveje fra 1906
Matr.nr. 16b "Linden", selveje fra 1884
matr.nr. 21a "N. F. Thomsens Hus", selveje fra 1903
Matr.nr. 23b "Annekset", selveje fra 1900
Matr.nr. 25a "Strandbo" , selveje fra 1879
Matr.nr. 18 "Lundeledhus" , selveje fra 1909
Matr.nr. 19 "Ærtebjerghus", selveje fra 1916

Det betyder at
Matr.nr. 12c "Karen Marie" fra 1917
Matr.nr. 13b "Troels' Hus"  fra 1919
Matr.nr. 24(a) "Smedjen" fra 1918
overgår til at være jordløs huse.

Ejerlavets bygninger

Ved FT 1787: 35 beboede huse
Ved FT 1801: 37 beboede huse
Ved FT 1834: 37 beboede huse
Ved FT 1840: 35 beboede huse
Ved FT 1845: 37 beboede huse
Ved FT 1850: 36 beboede huse
Ved FT 1855: 37 beboede huse
Ved FT 1860: 38 beboede huse
Ved FT 1870: 41 beboede huse
Ved FT 1880: 45 beboede huse
Ved FT 1890: 48 beboede huse
Ved FT 1901: 54 beboede huse
Ved FT 1906: 62 beboede huse
Ved FT 1911: 71 beboede huse
Ved FT 1916: 72 beboede huse

I forhold til FT 1916 er der ikke kommet nye huse til ejerlavet. Tværtimod er et hus blevet fjernet, nemlig det tidligere inderstehus på "Søgård"s byjord ned mod stranden, et hus der oprindeligt hørte til "Lindersgård" før udflytningen.

4 huse er ubeboede ved FT 1921: matrnr. 12b, 17a, 24a og 31b.

68 huse er beboede ved FT 1921.

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk