Ejerlavet Lund By

FT 1916

Denne FT blev foretaget d. 01-02-1916

Med udgangspunkt i FT 1916 anføres for hver gård navnet på gårdmanden. Årstallene er fødsels– og dødsår.

 

FT 1916 blev ført i et fortrykt hæfte (kaldet et skema) der bestod af en forside med overskrift, stedsangivelse og regler for listens førelse, efterfulgt af 3 dobbeltsider kaldet "Hovedliste" til registrering af beboernes data. På bagsiden fandtes "Tillægsliste. Fortegnelse over de af Stedets Beboere, der er midlertidig fraværende".

Skemaet ligner meget det skema der blev anvendt ved FT 1911, bortset fra indholdet i de oplysningsrubrikker, der skulle udfyldes for hver enkelt person.
Der er også den pudsige forskel, at verbet "at være" i nutid flertid ikke længere hedder "ere" men "er".

På de 3 dobbeltsider med Hovedlisten er der fortrykte kolonner til listeførerens notater om hver beboer.

Byernes eller Stedernes Navne med Angivelse af Gaardenes, Husenes osv. Matr.-Nr.

Familiernes Løbenr.

Som familie tages også enlig boende, men ikke Logerende.
Foran midlertidig Nærværende sættes N

Samtlige Personers  Navne (også Fornavn)

Ved Børn, endnu uden navn, sættes "Dreng" eller "Pige"

(Midlertidig fraværende Personer opføres ikke her, men på Skemaets bagside)

Kønnet:

Mandkøn (M)

Kvindekøn (Kv)

Fødselsdag og Fødselsår

 

Ægteskabelig Stilling

Ugift (U)
Gift (G)
Enkem. eller Enke (E)
Separeret (S)
Fraskilt (F)

Er vedkommendes Arbejdsevne varigt forringet på Grund af kronisk Sygdom, Vanførhed eller anden Abnormitet.

Ja eller Nej

I bekræftende Fald:
Hvad er Årsagen?.

Stilling i Familien

Husfader, Husmoder, Barn, Slægtning o.l.
Tjenestetyende, ung Pige i Huset, Pensionær, Logerende.

 

Erhverv

Også Husmoderens eller Børnenes særlige erhverv. Hvis nogen har flere erhverv, anføres disse, Hovederhvervet først. Der angives udtrykkeligt det fag, man arbejder i, og Ens Stilling i Faget (Bagermester, Snedkersvend, Bankdirektør, Ekspedient i Isenkramforretning, Jordarbejdsmand, Kaabesyerske, o.s.v.). Lever man hovedsaglig af Formue, privat Understøttelse, Alderdomsunderstøttelse, Fattighjælp, anføres dette, men tillige Erhvervet.

 

Nedenstående Rubrik udfyldes ikke for de Personer der driver selvstændig Virksomhed.

Navn og Virksomhed for den Institution, det Firma eller den Person, man for tiden hovedsaglig arbejder for.

Arbejdsløs skrives A

Anmærkninger

Herunder anføres for de midleridig nærværende (de med N mærkede) deres egentlige Opholdssted. - Endvidere andre bemærkninger.

.

Indkomst

Formue

Paalignet personlig Skat for Aaret 1916 - 17

til Staten

Paalignet personlig Skat for Aaret 1916 - 17

til Kommunen

 De sidste fire kolonner udfyldes af Ligningsmyndighederne.

FT 1916 er eneste folketælling, hvor indkomst- og formueforhold oplyses.

Lyderslev Sogn fylder 19 hæfter.

Hæfte 1 - 3 indeholder Højstrup
Hæfte 4 - 8 indeholder Ejerlavet Lund By (samt et hus "Kunten", som ikke er talt med i min opgørelse)
Hæfte 9 - 10 samt 13 - 18 indeholder Gevnø
Hæfte 11 - 12 samt 19 indeholder Lyderslev

De fem hæfter for Ejerlavet Lund By føres af 4 personer.

Hæfte 4 føres af gårdejer Niels Juul fra "Ellemosegård". Han registrerer folk i det nordvestligste hjørne af ejerlavet.
Hæfte 5 føres af smedemester Jens Peter Jørgensen, der tager den nordligste ende af landsbyen.
Hæfte 6 føres af fisker Hans Frederiksen, der tager resten af landsbyen
Hæfte 7 og 8 føres af gårdejer Christen A. Larsen fra "Stendyssegård". Han registrerer den østlige del af ejerlavet.

Familierne

Der er nu i alt 17 gårde i ejerlavet - som ved FT 1911.

De 17 "gårdmænd" bruger forskellige erhvervsangivelser: 3 kalder sig "gårdejer", 6 "landbruger" og 8 "landmand" (heraf 1 tillige "gårdejer").

2 gårde havde "gårdbestyrer": "Strandgård" og "Skovvang" - begge steder en ugift søn.

18 familier levede på de 17 gårde, idet aftægtsfamilien på "Stendyssegård" boede i et nybygget hus på gårdens matrikkel..

66 familier har en "husfader" som overhoved (= er nævnt først i husstanden).
1 familie (bestående af en enlig mand) er uoplyst med hensyn til Stilling i Familien.
6 familier har en kvinde som overhoved.
De 7 ovennævnte er talt med under "Mandens erhverv" i nedenstående tabeller.

I landsbyen

Antal familier Mandens erhverv (som angivet i FT 1916)
2 Alderdomsunderstøttelse
8 Arbejdsmand
9 Fisker
3 Gårdejer
1 Invalid
1 Jordarbejder
1 Kunstmaler
3 Landmand
2 Lærer/-inde
1 Møller
1 Skomager
1 Smedemester og fisker
1 Tømrer
1 Uddeler
5 Uoplyst
40 Familier i landsbyen

 

På Lund Mark

Antal familier Mandens erhverv (som angivet i FT 1916)
1 Aftægt
2 Arbejder ved Sikringsstyrelsen                                 
1 Forstanderinde
1 Fisker
1 Handelsmand
1 Husejer
12 Landbruger
8 Landmand
2 Skovarbejder (ved Vemmetofte)
3 Statshusmand
1 Uoplyst
33 Familier på marken

I alt 73 familier.

17 familier var bosiddende på en gård - 5 i landsbyen og 12 på Lund Mark.

119 (35 %) af ejerlavets 340 beboere boede på de 17 gårde i 1916.

35 familier boede i landsbyens 35 beboede huse.

I landsbyen blev der mellem 1911 og 1916 bygget 1 nyt hus (Skolen). 1 hus var ubeboet (Villaen "Solbakken").
I landsbyen boede 139 personer.

21 familier boede på Lund Mark i 20 huse/husmandssteder. I det nu nedlagte hus på Højstrupvej på "Stendyssegård"s jord, boede 2 familier.

Mellem 1911 og 1916 blev der bygget 1 nyt hus på Lund Mark (Børnehjemmet).
På Lund Mark boede 201 personer.

I Ejerlavet Lund Bye var følgende erhverv repræsenteret i 1916:

8 Aftægt
5 Alderdomsunderstøttelse
2 Arbejder ved Sikringsstyrken
8 Arbejder(smand)
10 Fisker
4 Fodermester (Andet)
1 Forkarl (Andet)
1 Forstanderinde
1 Friskolebestyrer
1 Gymnastiklærer
2 Gårdbestyrer
3 Gårdejer
1 Handelsmand
2 Husassistent (Andet)
5 Husbestyrerinde (Andet)
1 Husejer
2 Husgerning, malkning (Andet)
1 Indvendig gerning (Andet)
1 Invalid fra 1864
1 Jordarbejder
20 Karl
1 Kontrolassistent
1 Kunstmaler
23 Landbruger/-mand
2 Lærer/-inde
3 Medhjælperske (på børnehjemmet)
1 Møller
1 Skomager
2 Skovarbejder
1 Smedemester og fisker
1 Smedesvend
3 Statshusmand
1 Syerske
1 Sygepelerske
4 Tjenestedreng
54 Tjenestefolk - (20 karle + 4 tjenestedrenge + 12 tjenestepiger + 3 medhjælp + 15 Andet)
12 Tjenestepige
2 Tømrer
1 Uddeler

25 personer var mere end 70 år i 1916.

1 ægtepar (80 og 77 år), alderdomsunderstøttelse
1 ægtepar (77 og 73 år), aftægt
1 ægtepar (76 og 73 år), invalid
1 ægtepar (74 og 71 år), aftægt
1 84-årig ugift mand, aftægt
1 80-årig gift mand, husejer
1 80-årig gift mand, aftægt
1 78-årig gift mand, landbruger
1 78-årig enke, uoplyst forsørgelse
1 77-årig enkemand, alderdomsunderstøttelse
1 77-årig enkemand, landmand
1 77-årig enkemand, alderdomsunderstøttelse
1 76-årig enke, uoplyst
1 76-årig enke, uoplyst
1 74-årig gift mand, landmand
1 72-årig enke, uoplyst
1 72-årig gift mand, uoplyst
1 71-årig enke, uoplyst
1 71-årig ugift mand, fattighjælp
1 71-årig gift mand, arbejdsmand
1 70-årig enke, aftægt
 

120 af de 340 personer var børn under 15 år (35 %).

55 børn var under skolealderen
65 børn var i skolealderen (7 - 14 år) - heraf var 4 tjenestefolk.


Husmandssteder

Der er 14 husmandssteder i ejerlavet ved FT 1916, d.v.s. ejendomme med et jordtilligende på mellem 3 og 15 tønderland.

Matr.nr. 3e "Olga og Poul", selveje fra 1904
Matr.nr. 4h "Møllehøjgård" eller "Toften", selveje fra 1877
Matr.nr. 11c "Aksel Nielsen", selveje fra 1903
Matr.nr. 11d "Aksel Richardt", selveje fra 1903
Matr.nr. 11e "Poul Larsen", selveje fra 1906
Matr.nr. 12c "Karen Marie", (der ejede matr.nr. 11b fra 1903 - 1917) selveje fra 1888
Matr.nr. 13b "Troels' Hus" , selveje fra 1866
Matr.nr. 16b "Linden", selveje fra 1884
matr.nr. 21a "N. F. Thomsens Hus", selveje fra 1903
Matr.nr. 23b "Annekset", selveje fra 1900
Matr.nr. 24(a) "Smedjen" ejede matr.nr. 24b (ubebygget og i 1918 solgt til "Lindersgård".), selveje fra 1882
Matr.nr. 25a "Strandbo" , selveje fra 1879
Matr.nr. 18 "Lundeledhus" , selveje fra 1909
Matr.nr. 19 "Ærtebjerghus", fæstehusmand

Det betyder at
Matr.nr. 22c "Johanne Gustavs" fra 1912
Matr.nr. 17c Villaen "Solbakken" fra 1911
overgår til at være jordløse huse.

 

Ejerlavets bygninger

Ved FT 1787: 35 beboede huse
Ved FT 1801: 37 beboede huse
Ved FT 1834: 37 beboede huse
Ved FT 1840: 35 beboede huse
Ved FT 1845: 37 beboede huse
Ved FT 1850: 36 beboede huse
Ved FT 1855: 37 beboede huse
Ved FT 1860: 38 beboede huse
Ved FT 1870: 41 beboede huse
Ved FT 1880: 45 beboede huse
Ved FT 1890: 48 beboede huse
Ved FT 1901: 54 beboede huse
Ved FT 1906: 62 beboede huse
Ved FT 1911: 71 beboede huse

Ved FT 1916 er der kommet 2 nye huse til i ejerlavet - 1 på marken (Børnehjemmet) og 1 i landsbyen (Den røde Skole). Villaen "Solbakken" står ved FT 1916 tomt.

 

I 1916 var der 5 gårde og 35 beboede huse i landsbyen samt 12 gårde og 20 huse på Lund Mark - i alt 72 beboede huse/gårde.

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk