Ejerlavet Lund By

FT 1925

Denne FT blev foretaget d. 05-11-1925

Med udgangspunkt i FT 1925 anføres for hver gård navnet på gårdmanden. Årstallene er fødsels– og dødsår.

FT 1925 blev ført i et fortrykt hæfte (kaldet et skema) der bestod af en forside med overskrift, stedsangivelse og regler for listens førelse, efterfulgt af 3 dobbeltsider kaldet "Hovedliste" til registrering af beboernes data. På bagsiden fandtes "Tillægsliste for de af Stedets Beboere, der er midlertidig fraværende".

I Ejerlavet Lund By er der sandsynligvis ingen midlertidigt fraværende, idet de personer der er opført her, er slettet igen og indført i hovedlisten.

Skemaet ligner meget de forregående års folketællingsskemaer.

På de 3 dobbeltsider med Hovedlisten er der fortrykte kolonner til listeførerens notater om hver beboer.

Byernes eller Stedernes Navne med Angivelse af Gaardenes, Husenes osv. Matr.-Nr.

Familiernes Løbenr.

Som familie tages også enlig boende, men ikke Logerende.
Foran midlertidig Nærværende sættes N

Samtlige Personers  Navne (også Fornavn)

Ved Børn, endnu uden navn, sættes "Dreng" eller "Pige"

(Midlertidig fraværende Personer opføres ikke her, men på Skemaets bagside)

Efternavn først  

Kønnet:

Mandkøn (M)

Kvindekøn (Kv)

Fød-sels-dag

 

Fød-sels-aar

Fødested

Der angives:
København, Frederiksberg, Købstadens eller Sognets og Amtets Navn

Statsborgerskab

Personer, der har dansk indfødsret, anfører "dansk"; andre anfører Navnet på det Land, hvori de har Statsborgerret

 

Ægteskabelig Stilling

Ugift (U)
Gift (G)
Enkem. eller Enke (E)
Separeret (S)
Fraskilt (F)

Stilling i Familien

Husfader, Husmoder, Barn, Slægtning o.l.
Tjenestetyende, ung Pige i Huset, Pensionær, Logerende.

Erhverv eller Livsstilling

 Hvis nogen har flere erhverv, anføres disse, Hovederhvervet først.
Har Husmoderen eller Børnene særlige erhverv, anføres disse.
Der angives udtrykkeligt det fag, man arbejder i, og Ens Stilling i Faget. 
Lever man hovedsaglig af Formue, privat Understøttelse, Alderdomsunderstøttelse, Fattighjælp, anføres dette, men tillige Erhvervet.

 

Her anføres

Bopæl d. 5. Novembr. 1925

Denne Rubrik udfyldes ikke

.

Anmærkning

 

Lyderslev Sogn fylder 21 hæfter.

Hæfte 1- 4 og 6 - 7 indeholder Lyderslev
Hæfte 5 indeholder Lyderslev Mark
Hæfte 8 - 9 indeholder Lejerstofte
Hæfte 10 - 14 indeholder Gevnø
Hæfte 15 - 19 indeholder Ejerlavet Lund By (samt et hus "Kunten", som ikke er talt med i min opgørelse)
Hæfte 20 - 21 indeholder Højstrup

Hæfterne er skannet ind og kan ses her:
https://www.sa.dk/ao (gå til ops. 69 for at se Lund)

De 5 hæfter for Ejerlavet Lund By føres af 4 personer:

Hæfte 15: Chr. Nielsen, "Bækkelund" (landsbyen vest for bygaden)
Hæfte 16 og 17: møller Anton Sørensen (landsbyen øst for bygaden og den østlige del af Lund Mark)
Hæfte 18: gårdejer Niels Juul Nielsen, "Ellemosegård" (Den vestlige del af Lund Mark)
Hæfte 19: gårdejer Isak Olsgaard, "Pilebæk" (den nordlige del af Lund Mark)

Familierne

Der er i alt 17 gårde i ejerlavet.

De 17 "gårdmænd" bruger forskellige erhvervsangivelser: 7 kalder sig "gårdejer" (heraf 2 -ejerske), 3 "landbruger", 4 "landmand" og 3 "gårdmand".

5 gårde havde "gårdbestyrer": "Skovvang", "Bækkelund", "Haugård", "Højgård" og "Lindersgård".
På "Bækkelund" en svigersøn, ellers en søn.

17 familier levede på de 17 gårde.

57 familier har en "husfader" som overhoved (= er nævnt først i husstanden).
14 familier har en kvinde som overhoved. (I matr.nr. 2c, 7a, 9b, 14,16b og 25a samt 2d, 3b, 8b, 17c, 22b, 23a, 25b og 32)
De 14 kvinder er talt med under "Mandens erhverv" i nedenstående tabeller.

I landsbyen

Antal familier Mandens erhverv (som angivet i FT 1925)
1 Agent
1 Aldersrente (enke)
4 Arbejdsmand
1 Fiskehandler
9 Fisker
1 Friskolelærer
1 Gårdbestyrer
4 Gårdejer
3 Husmand
2 Landmand
1 Lærer
2 Møller
1 Skomager
1 Smedemester
2 Tømrer
1 Uddeler
6 Uoplyst (enker)
41 Familier i landsbyen

 

På Lund Mark

Antal familier Mandens erhverv (som angivet i FT 1925)
3 Arbejdermand  (heraf 1 arbejderske)                         
1 Forstanderinde
2 Fodermester
4 Gårdejer (heraf 2 gårdejerske)
2 Gårdmand
6 Landbruger
3 Landmand
1 Murermester
1 Mælkekører
3 Parcellist
1 forhv. Skovløber
1 Stenfisker
1 Vejmand
1 Vognmand
30 Familier på marken

I alt 71 familier.

18 familier var bosiddende på en gård - 6 i landsbyen (2 familier på "Bækkelund") og 12 på Lund Mark.

111 (36 %) af ejerlavets 309 beboere boede på de 17 gårde i 1925.

35 familier boede i landsbyens 34 beboede huse. 2 familier boede på møllen.

I landsbyen blev der mellem 1921 og 1925 bygget et nyt hus (matr.nr. 21b "Pax")
2 huse stod tomme i landsbyen: matr.nr. 17a og 24a.
I landsbyen boede 129 personer.

18 familier boede på Lund Mark i 18 huse/husmandssteder.
            1 familie (nemlig "Børnehjemmet") boede i 2 huse: matr.nr. 2c og matr.nr. 23b.
            2 familier boede på matr.nr. 3e "Olga og Pouls"

Mellem 1921 og 1925 blev der ikke bygget nye huse på Lund Mark.
1 hus blev fjernet i 1923: aftægtshuset der lå ved "Stendyssegård" (her kaldet matr.nr. 15zz)
1 hus stod tomt ved FT 1925: matr.nr. 13c.
På Lund Mark boede 180 personer.

Husmandssteder

Der er 11 husmandssteder i ejerlavet ved FT 1925, d.v.s. ejendomme med et jordtilligende på mellem 3 og 15 tønderland.

Matr.nr. 3e "Olga og Poul", selveje fra 1904
Matr.nr. 4h "Møllehøjgård" eller "Toften", selveje fra 1877
Matr.nr. 11c "Aksel Nielsen", selveje fra 1903
Matr.nr. 11d "Aksel Richardt", selveje fra 1903
Matr.nr. 11e "Poul Larsen", selveje fra 1906
Matr.nr. 16b "Linden", selveje fra 1884
matr.nr. 21a "N. F. Thomsens Hus", selveje fra 1903
Matr.nr. 23b "Annekset", selveje fra 1900
Matr.nr. 25a "Strandbo" , selveje fra 1879
Matr.nr. 18 "Lundeledhus" , selveje fra 1909
Matr.nr. 19 "Ærtebjerghus", selveje fra 1916

I Ejerlavet Lund Bye var følgende erhverv repræsenteret i 1925:

1 Aftægt
2 Agent
2 Aldersrente
8 Arbejdsmand (heraf 1 arbejderske)
1 Fiskehandler
12 Fisker
3 Fodermester (Andet)
1 Forstanderinde
5 Gårdbestyrer
8 Gårdejer (heraf 2 gårdejersker)
2 Gårdmand
1 Handelslærling
24 Husassistent (Andet)
2 Husbestyrerinde (Andet)
3 Husmand
25 Karl/tjenestekarl
1 Kontrolassistent
16 Landbruger/-mand
4 Landbrugsmedhjælper (Andet)
4 Lærer/-inde
1 Medhjælp (Andet)
1 Murermester
2 Møller
3 Parcellist
1 Skomager
1 Skovløber (forhv.)
1 Smedemester
1 Smedesvend
2 Stenfisker/-piller
1 Syerske
2 Sømand
63 Tjenestefolk - (25 karle + 4 tjenestepiger + 34 Andet)
4 Tjenestepige
2 Tømrer
1 Uddeler
1 Vejmand
1 Vognmand

19 personer var mere end 70 år i 1925.


1 ægtepar (81 og 75 år), gårdmand
1 ægtepar (70 og 78 år), arbejdsmand
1 ægtepar (77 og 75 år), forhv. skovløber
1 ægtepar (72 og 66 år), fisker
1 ægtepar (67 og 72 år) husmand
1 ægtepar (71 og 72 år) arbejdsmand
1 86-årig enke, uoplyst erhverv
1 81-årig ugift mand, uoplyst
1 79-årig enkemand, uoplyst
1 77-årig enke, uoplyst
1 77-årig enkemand, aftægt
1 77-årig enke, uoplyst
1 75-årig enke, aldersrente
1 74-årig enkemand, fiskehandler
1 71-årig enke, uoplyst

94 af de 309 personer var børn under 15 år (30 %).

43 børn var under skolealderen
51 børn var i skolealderen (7 - 14 år) - heraf var ingen tjenestefolk.

Ejerlavets bygninger

Ved FT 1787: 35 beboede huse
Ved FT 1801: 37 beboede huse
Ved FT 1834: 37 beboede huse
Ved FT 1840: 35 beboede huse
Ved FT 1845: 37 beboede huse
Ved FT 1850: 36 beboede huse
Ved FT 1855: 37 beboede huse
Ved FT 1860: 38 beboede huse
Ved FT 1870: 41 beboede huse
Ved FT 1880: 45 beboede huse
Ved FT 1890: 48 beboede huse
Ved FT 1901: 54 beboede huse
Ved FT 1906: 62 beboede huse
Ved FT 1911: 71 beboede huse
Ved FT 1916: 72 beboede huse
Ved FT 1921: 68 beboede huse

I forhold til FT 1921 er der kommet 1 nyt hus til ejerlavet: matr.nr. 21b "Pax".
1 hus er også blevet revet ned, nemlig aftægtshuset der lå ved "Stendyssegård" (af mig kaldet matr.nr. 15zz)

3 huse er ubeboede ved FT 1921: matrnr. 17a, 24a og 13c.

69 huse er beboede ved FT 1925.

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk