Ejerlavet Lund By

FT 1911

Denne FT blev foretaget d. 01-02-1911

Med udgangspunkt i FT 1911 anføres for hver gård navnet på gårdmanden. Årstallene er fødsels– og dødsår.

 

FT 1911 blev ført i et fortrykt hæfte (kaldet et skema) der bestod af en forside med overskrift, stedsangivelse og regler for listens førelse, efterfulgt af 3 dobbeltsider kaldet "Hovedliste" til registrering af beboernes data. På bagsiden fandtes "Tillægsliste. Fortegnelse over de af Stedets Beboere, der ere midlertidig fraværende".

Forsiden af hver hæfte/skema ser sådan ud:

Folketællingen d. 1. Febr. 1911                                                                               Landdistrikterne

Folketællings-Skema Nr. ____

for Befolkningen den 1. Februar 1911 

__________________________________________________________________________________

Amtets Navn:    Præstø                                       Byens Navn:    Lund
Herredets Navn:   Stevns                                    Tællingskommissærens Navn: ______________
Sognets Navn:   Lyderslev                                  

__________________________________________________________________________________

Regler

1) Dette Skema udfyldes eller besørges udfyldt .........(Læs reglerne ved at trykke på billedet af forsiden nedenfor).

 

På de 3 dobbeltsider med Hovedlisten er der fortrykte kolonner til listeførerens notater om hver beboer.

Byernes eller Stedernes Navne med Angivelse af Gaardenes, Husenes osv. Matr.-Nr.

Familiernes Løbenr.

Som familie tages også enlig boende, men ikke Logerende.
Foran midlertidig Nærværende sættes N

Samtlige Personers  Navne (også Fornavn)

Ved Børn, endnu uden navn, sættes "Dreng" eller "Pige"

(Midlertidig fraværende Personer opføres ikke her, men på Skemaets bagside)

Kønnet:

Mandkøn (M)

Kvindekøn (Kv)

Fødselsdag og Fødselsår

 

Ægteskabelig Stilling

Ugift (U)
Gift (G)
Enkem. eller Enke (E)
Separeret (S)
Fraskilt (F)

Tros-samfund

Fødested

Der angives København, Frederiksberg, Købstadens eller Sognets Navn og Amtets Navn.

Nedenstående rubrikker udfyldes kun af dem, der ere fødte udenfor det Sogn i hvilket de opholde sig på tællingsdagen.

Hvilket Aar taget bopæl i Sognet?

Sidste Bopæl før Tilflytningen til Sognet.

 

 

Stilling i Familien

Husfader, Husmoder, Barn, Slægtning o.l.
Tjenestetyende, ung Pige i Huset, Pensionær, Logerende.

Erhverv

Livsstilling, Forretning, Næringsvei; også Husmoderens eller Børnenes særlige erhverv. Hvis nogen har flere erhverv, anføres disse, Hovederhvervet først. Der angives udtrykkeligt det fag, vedkommende arbejder i, og den pågældendes Stilling i Faget (Gaardejer, Daglejer ved Agerbruget, Mejerielev, Murerarbejdsmand, o.s.v.). Forsåvidt den pågældende hovedsaglig lever af Formue, privat Understøttelse, Alderdomsunderstøttelse, Fattighjælp, anføres dette, men tillige Erhvervet.

 

Nedenstående Rubrik udfyldes kun af dem, Hvis Hoved- eller Bierhverv er Haandværk, Industri, Handel eller Søfart, og som ikke have selvstændig Bedrift.

Navn og Virksomhed for den Institution, det Firma eller den Person, man for tiden hovedsaglig arbejder for.

Arbejdsløs skrives A

Nedenstående Rubrikker udfyldes af alle, hvis Kontor, Butik, Arbejdsplads (Værksted) eller lignende ligger i et andet Sogn eller anden Købstad end Bopælen.

Navnet på den Købstad eller det Landsogn, hvori Arbejdsstedet ligger.

Hvor lang tid bruger De almindeligvis til at nå fra Bopæl til Arbejdssted?

Hvis De ikke går, angiv da Befordingsmidlet.

Døvstum(D)
Blind(B)
Aandssvag (A)
Sindssyg(S)

Anmærkninger

Herunder anføres for de midleridig nærværende (de med N mærkede) deres egentlige Opholdssted. - Endvidere andre bemærkninger.

 

Der er ingen beboere i Ejerlavet Lund By der ved FT 1911 oplyser, hvor lang tid de bruger på at komme fra hjemmet til arbejdspladsen, måske fordi de alle arbejder inden for Lyderslev Sogn.

Lyderslev Sogn fylder 16 hæfter.

Hæfte 1 - 5 indeholder Lund (+ 2 ejendomme i Højstrup, som jeg har trukket ud af min opgørelse)
Hæfte 6 indeholder Højstrup
Hæfte 7 - 12 indeholder Gevnø
Hæfte 13 - 16 indeholder Lyderslev med Lejerstofte

De 5 hæfter for Ejerlavet Lund By føres af 4 personer.

Hæfte 1 føres af gårdejer Niels Nielsen fra "Spangsbæk". Han er også sognerådsformand og underskriver sognets samlede liste, før den sendes til København.
Han registrerer huse og gårde i den nordligste og nordøstligste del af ejerlavet. 
Hæfte 2 føres af husmand Hans Peder Hansen fra matr.nr. 3e. Han tager den østligste del af ejerlavet.
Hæfte 3 og 4 føres af skomager Kristian Andersen fra "Stormly". Han registrerer alle huse og gårde i den oprindelige landsby.
Hæfte 5 føres af gårdejer Kristen Nielsen fra "Haugård". Han registrerer huse og gårde nord og vest for landsbyen.

Familierne

"Møllehøjgård" er nu blevet opdelt og frasolgt, så der er opstået 2 nye gårde: "Asmuslund" og "Nordlund". Om de alle 3 har en størrelse på dette tidspunkt der berettiger til betegnelsen "gård", kan måske diskuteres, men med tiden får de to nye det; derfor betegner jeg fra 1911 "Møllehøjgård" som et husmanssted og de 2 andre som en "gård"..
Der er altså nu i alt 17 gårde i ejerlavet. En af dem er forpagtet ud, nemlig "Bækkelund". Ejeren bor på "Møllen".

De 17 "gårdmænd" bruger forskellige erhvervsangivelser: 3 kalder sig "gårdejer", 13 "landbruger" og 1 selvfølgelig "gårdforpagter".

2 gårde havde "gårdbestyrer": "Lundegård" der havde en kvindelig ejer samt "Strandgård" hvor en søn var gårdbestyrer".

17 familier levede på de 17 gårde.

66 familier har en "husfader" som overhoved (= er nævnt først i husstanden). I 1 familie  ("Espemosegård") er der 2 "husfader".
6 familier har en kvinde som overhoved: "Lundegård", "Friskolen", "Smedjen", "Hjørnet", "Ingemanns Hus" og "Harnia".
De 6 kvinder er talt med under "Mandens erhverv" i nedenstående tabeller.

I landsbyen

Antal familier Mandens erhverv (som angivet i FT 1911)
3 Arbejder, arbejdsmand
1 Avlsbruger
1 Fattigunderstøttelse
9 Fisker
3 Gårdejer
1 Gårdforpagter
1 Invalid
2 Kuglestensamler
2 Landbruger
2 Lærer/-inde
2 Murer + fodermester/alderdomsunderstøttelse
1 Møller og landbruger
1 Skomagermester
1 Smedemester
4 Stensamler/-piller/-slager
2 Tømrer
1 Uddeler
2 Uoplyst
1 Vask
40 Familier i landsbyen

 

På Lund Mark

Antal familier Mandens erhverv (som angivet i FT 1911)
1 Aftægtsmand og rentier                                  
2 Daglejer ved landbrug/skovbrug
1 Fisker
1 Fragtkører
1 Husmand
1 Kuglestenpiller
23 Landbruger
1 Landmand og stenpiller
1 Skovarbejder
32 Familier på marken

I alt 72 familier.

17 familier var bosiddende på en gård - 5 i landsbyen og 12 på Lund Mark.

112 (35 %) af ejerlavets 318 beboere boede på de 17 gårde i 1911.

35 familier boede i landsbyens 35 beboede huse.

I landsbyen blev der mellem 1906 og 1911 bygget 7 nye huse. 1 hus blev revet ned.
I landsbyen boede 144 personer.

20 familier boede på Lund Mark i 21 huse/husmandssteder. I det nu nedlagte hus på Højstrupvej på "Stendyssegård"s jord, boede 2 familier.

Mellem 1906 og 1911 blev der bygget 3 nye huse på Lund Mark.
På Lund Mark boede 174 personer.

I Ejerlavet Lund Bye var følgende erhverv repræsenteret i 1911:

8 Aftægt
4 Alderdomsunderstøttelse
5 Arbejder(smand)
1 Avlsbruger
2 Daglejer (ved landbrug/skov)
           3              Fattighjælp
12 Fisker
1 Fragtkører
2 Gårdbestyrer
3 Gårdejer
1 Gårdforpagter
3 Husassistent
3 Husbestyrerinde
2 Husgerning og landbrug
1 Husmand
1 Invalid fra 1864
23 Karl
5 Kuglestenssamler
11 Landarbejder (heraf 1 tillige kuglestenssamler)
28 Landbruger/-mand
3 Lærer/-inde
6 Medhjælp (ved hus og landbrug)
2 Murer
1 Møller og landbruger
1 Roearbejder
1 Skomagermester
1 Skovarbejder
1 Smedelærling
1 Smedemester
1 Smedesvend
5 Stenarbejder (stensamler, stenslager)
3 Syerske
2 Tjenestedreng
39 Tjenestefolk - (23 karle + 2 tjenestedrenge + 8 tjenestepiger + 6 medhjælp)
8 Tjenestepige
3 Tømrer
1 Uddeler
1 Vask og alderdomsunderstøttelse

22 personer var mere end 70 år i 1911.

1 ægtepar (begge 84 år), fattigdomsunderstøttelse
1 ægtepar (73 og 85 år) aldomsunderstøttelse
1 ægtepar (76 og 73 år) murer og alderdomsunderstøttelse
1 87-årig gift landmand (husmand)
1 87-årig enkemand, fhv. gårdejer
1 80-årig ugift mand, aftægt
1 80-årig enke, aftægt
1 80-årig enkemand, alderdomsunderstøttelse
1 78-årig enkemand, alderdomsunderstøttelse
1 77-årig enke, aftægt
1 76-årig gift mand, landbruger og alderdomsunderstøttelse
1 76-årig gift mand, stenslagning og alderdomsunderstøttelse
1 74-årig gift mand, landbruger og alderdomsunderstøttelse
1 74-årig enke, uoplyst
1 73-årig enkemand, alderdomsunderstøttelse
1 73-årig gift mand, arbejder og alderdomsunderstøttelse
1 73-årig gift mand, landbruger
1 72-årig gift mand, invalid fra 1864
1 72-årig enke, vask og alderdomsunderstøttelse
 

99 af de 318 personer var børn under 15 år (31 %).

55 børn var under skolealderen
44 børn var i skolealderen (7 - 14 år) - heraf var 1 tjenestefolk.

Husmandssteder

Der er 16 husmandssteder i ejerlavet ved FT 1911, d.v.s. ejendomme med et jordtilligende på mellem 3 og 15 tønderland.

Matr.nr. 3e "Olga og Poul", selveje fra 1904
Matr.nr. 4h "Møllehøjgård" eller "Toften", selveje fra 1877
Matr.nr. 11c "Aksel Nielsen", selveje fra 1903
Matr.nr. 11d "Aksel Richardt", selveje fra 1903
Matr.nr. 11e "Poul Larsen", selveje fra 1906
Matr.nr. 12c "Karen Marie", (der ejede matr.nr. 11b fra 1903 - 1917) selveje fra 1888
Matr.nr. 13b "Troels' Hus" , selveje fra 1866
Matr.nr. 16b "Linden", selveje fra 1884
Matr.nr. 17c Villaen "Solbakken", selveje fra 1908
matr.nr. 21a "N. F. Thomsens Hus", selveje fra 1903
Matr.nr. 22a (senere ommatrikuleret til 22c "Johanne Gustavs"), selveje fra 1905
Matr.nr. 23b "Annekset", selveje fra 1900
Matr.nr. 24(a) "Smedjen" ejede matr.nr. 24b (ubebygget og i 1918 solgt til "Lindersgård".), selveje fra 1882
Matr.nr. 25a "Strandbo" , selveje fra 1879
Matr.nr. 18 "Lundeledhus" , selveje fra 1909
Matr.nr. 19 "Ærtebjerghus", fæstehusmand

Det betyder at
Matr.nr. 17a "Lund gl. Skole"
fra 1908 overgår til at være et jordløst hus.

Ejerlavets bygninger

Ved FT 1787: 35 beboede huse
Ved FT 1801: 37 beboede huse
Ved FT 1834: 37 beboede huse
Ved FT 1840: 35 beboede huse
Ved FT 1845: 37 beboede huse
Ved FT 1850: 36 beboede huse
Ved FT 1855: 37 beboede huse
Ved FT 1860: 38 beboede huse
Ved FT 1870: 41 beboede huse
Ved FT 1880: 45 beboede huse
Ved FT 1890: 48 beboede huse
Ved FT 1901: 54 beboede huse
Ved FT 1906: 62 beboede huse

Ved FT 1911 er der kommet 10 nye huse til i ejerlavet - 3 på marken og 7 i landsbyen; et af husene i landsbyen er Villaen "Solbakken" som erstatter matr.nr. 34, som var "Ellemosegård"s inderstehus.

På marken:
1. Matr.nr. 4a: Ærtebjergvej 29, "Asmuslund"
2. Matr.nr. 11e: Espemosevej 5
3. Matr.nr. 15(zz): Dyssevej 2, aftægtshus ved "Stendyssegård", nedrevet efter 1923.
(se billede nederst; ejendommene er markeret med guld)

I landsbyen:
4. Matr.nr. 2b: Lund Gade 33, "Faster Annas Hus"
5. Matr.nr. 3f: Lund Gade 29, "Otto og Lines Hus"
6. Matr.nr. 4m: Lund Gade 1, "Nordlund"
7. Matr.nr. 4o: Lund Gade 9, "Ingemanns Hus"
8. Matr.nr. 5g: Lund Gade 2, "Brugsen"
9. Matr.nr. 5h: Lundeledsvej 1, "Hans Peder Tømrer"
10. Matr.nr. 17c: Lund Gade 50, Villaen "Solbakken", som erstattede inderstehuset på matr.nr. 34
(se billede herunder; ejendommene er markeret med guld)

I 1911 var der 5 gårde og 35 beboede huse i landsbyen samt 12 gårde og 19 huse på Lund Mark - i alt 71 beboede huse/gårde.

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk