Ejerlavet Lund By

FT 1906

Denne FT blev foretaget d. 01-02-1906

Med udgangspunkt i FT 1906 anføres for hver gård navnet på gårdmanden. Årstallene er fødsels– og dødsår.

 

FT 1906 blev ført i et fortrykt hæfte (kaldet et skema) der bestod af en forside med overskrift, stedsangivelse og regler for listens førelse, efterfulgt af 3 dobbeltsider kaldet "Hovedliste" til registrering af beboernes data. På bagsiden fandtes "Tillægsliste. Fortegnelse over de af Stedets Beboere, der ere midlertidig fraværende".

Forsiden af hver hæfte/skema ser sådan ud:

Folketællingen d. 1. Febr. 1906                                                                               Landdistrikterne

Folketællings-Skema Nr. ____

for Befolkningen den 1. Februar 1906 

__________________________________________________________________________________

Amtets Navn:    Præstø                                       Byens Navn:    Lund
Herredets Navn:   Stevns                                    Tællingskommissærens Navn: ______________
Sognets Navn:   Lyderslev                                  

__________________________________________________________________________________

Regler

1) Dette Skema udfyldes eller besørges udfyldt .........(Læs reglerne ved at trykke på billedet af forsiden nedenfor).

 

På de 3 dobbeltsider med Hovedlisten er der fortrykte kolonner til listeførerens notater om hver beboer.

Byernes eller Stedernes Navne med Angivelse af Gaardenes, Husenes  Matr.-Nr. osv

Familiernes Løbenr.

Foran midlertidig Nærværende sættes N

Samtlige Personers  Navne (også Fornavn)

Ved Børn, endnu uden navn, sættes "Dreng" eller "Pige"

(Midlertidig fraværende Personer opføres ikke her, men på Skemaets bagside)

Køn:

Mandkøn (M)

Kvindekøn (Kv)

Fødselsår og Fødselsdag

 

Ægteskabelig Stilling

Ugift (U)
Gift (G)
Enkem. eller Enke (E)
Separeret (S)
Fraskilt (F)

Stilling i Familien

Husfader, Husmoder, Barn, Slægtning o.l.
Tjenestetyende (naar Vedkommende har Skudsmålsbog), Pensionær, Logerende.

 

Erhverv

Livsstilling, Forretning, Næringsvei; også Husmoderens eller Børnenes særlige erhverv. Hvis nogen har flere erhverv, anføres disse, Hovederhvervet først. Der angives udtrykkeligt det fag, vedkommende arbejder i, og den pågældendes Stilling i Faget (Gaardejer, Daglejer ved Agerbruget, Mejerielev, Murerarbejdsmand, o.s.v.). Forsåvidt den pågældende hovedsaglig lever af Formue, privat Understøttelse, Alderdomsunderstøttelse, Fattighjælp, anføres dette, men tillige Erhvervet.

 

Enhver, der driver selvstændig virksomhed, anfører her sin Forretnings-Adresse samt Firmanavnet.
Det samme gælder Direktører for industrielle Aktieselskaber, Andelsselskaber, o.l.

Anmærkninger

Herunder anføres for de midleridig nærværende (de med N mærkede) deres egentlige Opholdssted. - Endvidere andre bemærkninger.

Ved denne folketælling har man droppet oplysninger om trossamfund, fødested, handicap og oplysninger om ægteskabets indgåelse samt antal børn.

Lyderslev Sogn fylder 18 hæfter.

Hæfte 1 - 8 indeholder Lyderslev By med Lejerstofte
Hæfte 9 - 13 indeholder Gevnø By
Hæfte 14 indeholder Højstrup Hovedgård
Hæfte 15 - 18 indeholder Lund Ejerlav

De 4 hæfter for Ejerlavet Lund By føres af 3 personer.

Hæfte 15 føres af gårdejer Niels Nielsen fra "Spangsbæk". Han registrerer huse og gårde øst for Lyderslevvejen ("Ærtebjergvej") og øst for landsbyen. Det betyder, at han ikke fører sin egen familie, som føres i hæfte 16.
Hæfte 16 føres af skomager Kristian Andersen fra "Stormly". Han registrerer huse og gårde vest for Lyderslevvejen og vest for landsbyen - herunder den nytilkomne "Møllen" samt matr.nr. 8b ("Æggelederhuset"), der begge dengang må have ligget ude på marken.
Hæfte 17 og 18 føres af gårdejer Jens Nielsen fra "Søgård". Han registrerer huse og gårde i landsbyen.

Familierne

Alle 16 "gårdmænd" anføres nu som "gårdejer" - eller "gårdejerske" for de tos vedkommende på "Espemosegård" og "Lundegård".

16 familier levede på de 16 gårde.

58 familier har en "husfader" som overhoved (= er nævnt først i husstanden).
5 familier har en kvinde som overhoved: 2 gårde, "Friskolen", "Smedjen" og "Mesters Hus". De 5 kvinder er talt med under "Mandens erhverv" i nedenstående tabeller.

I landsbyen

Antal familier Mandens erhverv (som angivet i FT 1906)
2 Arbejderske
1 Fattighjælp
6 Fisker (1 tillige alderdomsunderstøttelse)
1 Fodermester
5 Gårdejer
1 Invalid fra 1864
8 Landarbejder (1 tillige stenfisker)
2 Lærer
1 Murer
1 Mølleejer
1 Skomager
1 Skovarbejder
1 Smedemester
1 Stenarbejder
1 Tømrermester
1 Uddeler
34 Familier i landsbyen

 

På Lund Mark

Antal familier Mandens erhverv (som angivet i FT 1906)
1 Alderdomsunderstøttelse                                    
1 Daglejer og husmand
2 Daglejer ved landbrug
11 Gårdejer(-ske)
1 Handelsmand
1 Husmand og daglejer ved kuglestensamling
1 Husmand og daglejer ved landbrug
1 Husmand
1 Kuglestensamler
5 Landbrug(er)
3 Parcellist (1 tillige handelsmand)
1 Skovbrug
29 Familier på marken

I alt 63 familier.

16 familier var bosiddende på en gård - 5 i landsbyen og 11 på Lund Mark.

118 (41 %) af ejerlavets 289 beboere boede på de 16 gårde i 1906.

29 familier boede i landsbyens 29 beboede huse. (1 hus (matr.nr. 34) var ubeboet i 1901)

I landsbyen blev der mellem 1901 og 1906 bygget 3 nye huse.
I landsbyen boede 125 personer (det samme som i 1901).

18 familier boede på Lund Mark i 17 huse. I det nu nedlagte hus på Højstrupvej på "Stendyssegård"s jord, boede 2 familier.

Mellem 1901 og 1906 blev der bygget 4 nye huse på Lund Mark
På Lund Mark boede 164 personer.

For første gang bliver adskillelige gifte husmødres erhverv nævnt.
Udover de tidligere nævnte 5 kvinder, der står som husholdnings-overhoved, drejer det sig om

1 gift kone der får fattighjælp som manden
2 gifte koner der er "arbejderske"
1 gift kone der er "syerske"
1 gift kone der arbejder med "vask og strygning"

I Ejerlavet Lund Bye var følgende erhverv repræsenteret i 1906:

11 Aftægt
4 Alderdomsunderstøttelse
4 Arbejder(-ske)
3 Daglejer (ved agerbrug/landbrug/skov)
           3              Fattighjælp (heraf 1 fattiglem)
8 Fisker (heraf 1 tillige alderdomsunderstøttelse)
2 Fodermester
1 Forkarl
2 Gårdbestyrer
16 Gårdejer(-ske)
1 Handelsmand
4 Husbestyrerinde
2 Husmand og daglejer
1 Husmand, landbrug
1 Invalid fra 1864
15 Karl
1 Kuglestenssamler
11 Landarbejder (heraf 1 tillige kuglestenssamler)
8 Landbrug(er)
3 Lærer (heraf 1 tillige folketingsmand)
5 Medhjælp ved landbrug
1 Modepynt
1 Murer
1 Murermester (midlertidig nærværende)
1 Mølleejer
3 Parcellist (heraf 1 tillige handelsmand)
1 Skomager
2 Skovarbejder
1 Smedelærling
1 Smedemester
1 Smedesvend
1 Stenarbejder
5 Syerske (heraf 1 midlertidig nærværende)
2 Sømand
5 Tjenestedreng
38 Tjenestefolk - (19 karle + 5 tjenestedrenge + 14 tjenestepiger)
14 Tjenestepige
1 Tømrer
1 Tømrermester
1 Uddeler
2 Vask og strygning

17 personer var mere end 70 år i 1906.


1 ægtepar (78 og 78 år), fattigdomsunderstøttelse
1 87-årig enke, aftægt
1 86-årig enke, alderdomsunderstøttelse
1 82-årig gift mand, husmand
1 81-årig enkemand, aftægt, forh. gårdejer
1 79-årig gift kvinde, aftægt
1 77-årig enke, gårdejerske
1 76-årig enkemand, aftægt
1 75-årig enke, alderdomsunderstøttelse
1 75-årig ugift mand, aftægt
1 74-årig gift kvinde, aftægt
1 72-årig gift mand, daglejer ved landbrug
1 72-årig gift mand, daglejer ved landbrug
1 71-årig enke, aftægt
1 70-årig gift mand, alderdomsunderstøttelse
1 70-årig gift mand, murer

80 af de 289 personer var børn under 15 år (28 %).

44 børn var under skolealderen
36 børn var i skolealderen (7 - 14 år) - heraf var 2 tjenestefolk.

Husmandssteder

Der er 14 husmandssteder i ejerlavet ved FT 1906, d.v.s. ejendomme med et jordtilligende på mellem 3 og 15 tønderland.

Matr.nr. 3e "Olga og Poul", selveje fra 1904
Matr.nr. 16b "Linden", selveje fra 1884
Matr.nr. 11c "Aksel Nielsen", selveje fra 1903
Matr.nr. 11d "Aksel Richardt", selveje fra 1903
Matr.nr. 12c "Karen Marie", (der ejede matr.nr. 11b fra 1903 - 1917) selveje fra 1888
Matr.nr. 13b "Troels' Hus" , selveje fra 1866
matr.nr. 21a "N. F. Thomsens Hus", selveje fra 1903
Matr.nr. 22a (senere ommatrikuleret til 22c "Johanne Gustavs"), selveje fra 1905
Matr.nr. 23b "Annekset", selveje fra 1900
Matr.nr. 24(a) "Smedjen" ejede matr.nr. 24b (ubebygget og i 1918 solgt til "Lindersgård".), selveje fra 1882
Matr.nr. 25a "Strandbo" , selveje fra 1879
Matr.nr. 17(a) "Lund gl. Skole" ejede matr.nr. 17b (senere delt op i 17b, 17c og 17d)
Matr.nr. 18 "Lundeledhus" , fæstehusmand
Matr.nr. 19 "Ærtebjerghus", fæstehusmand

Det betyder at
Matr.nr. 20b "Lundehuset" (der ejede matr.nr. 20a og senere 3e)
fra 1904 overgår til at være et jordløst hus.

Ejerlavets bygninger

Ved FT 1787: 35 beboede huse
Ved FT 1801: 37 beboede huse
Ved FT 1834: 37 beboede huse
Ved FT 1840: 35 beboede huse
Ved FT 1845: 37 beboede huse
Ved FT 1850: 36 beboede huse
Ved FT 1855: 37 beboede huse
Ved FT 1860: 38 beboede huse
Ved FT 1870: 41 beboede huse
Ved FT 1880: 45 beboede huse
Ved FT 1890: 48 beboede huse
Ved FT 1901: 54 beboede huse

Ved FT 1906 er der kommet 7 nye huse til i ejerlavet - 4 på marken og 3 i landsbyen; desuden er matr.nr. 34 igen beboet:

På marken:
1. Matr.nr. 11c: Ærtebjergvej 28
2. Matr.nr. 11d: Espemosevej 3
3. Matr.nr. 3e: Højstrupvej 16
4. Matr.nr. 23b: Stevnsbovej 5, "Annekset"
På det nederste kort er disse markeret og skrevet med lilla)

I landsbyen:
5. Matr.nr. 3d: Lund Gade 27, "Store Karls Hus"
6. Matr.nr. 4e: Lund Gade 3, "Møllen"
7. Matr.nr. 4f:  Højstrupvej 22, "Jenny og Ejnars Hus"
(på kortet nedenfor er disse ejendomme skrevet og markeret med lilla).

Samtidig er 1 hus igen beboet i landsbyen:

Matr.nr. 34: Lund Gade 50, "Ellemosegård"s tidligere inderstehus

I 1906 var der 5 gårde og 29 beboede huse i landsbyen samt 11 gårde og 17 huse på Lund Mark - i alt 62 beboede huse.

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk