Ejerlavet Lund By

FT 1880

Denne FT blev foretaget d. 01-02-1880

Med udgangspunkt i FT 1880 anføres for hver gård navnet på gårdmanden. Årstallene er fødsels– og dødsår.

FT 1880 blev ført i et fortrykt hæfte (kaldet en liste) der bestod af en forside med overskrift og summarisk sammentælling af de følgende 3 dobbeltsider (Hovedlisten) til registrering af beboerne. På bagsiden fandtes Tillægsskema A og B til henholdsvis "de af Stedets Beboere, hvis Ophold i Sognet kun er midlertidigt" og "de af Stedets Beboere, der midlertidig er fraværende fra Sognet".
Lyderslev Sogn fylder 16 lister (eller hæfter).
Højstrup Ejerlav står i de 2 første hæfter med i alt 3 dobbeltsider.
Lund Ejerlav i de næste 5 hæfter med i alt 14 dobbeltsider.
Lyderslev (med Lejerstofte) fylder 5 hæfter med i alt 15 dobbeltsider + 2 tillægsskemaer.
Gevnø oplistes i de sidste 4 hæfter med i alt 12 dobbeltsider + 2 tillægsskemaer.
De 2 sidste sider er en summarisk sammentælling af alle 16 hæfter, så man har sognets samlede indbyggertal d. 1. februar 1880: 912.

Forsiden af hver hæfte/liste ser sådan ud:

Optællingsliste

for Befolkningen den 1ste Februar 1880 i Kongeriget Danmarks

Landdistrikter

__________________________________________________________________________________

Amtets Navn:    Præstø
Herredets Navn:   Stevns
Sognets Navn:   Lydersløv
Byens Navn:    Lund
Tællingskommissærens Navn:   Jens Christoffersen

____________________________________________________________________________________

Summarisk Uddrag

af Optællingslisten for Befolkningen den 1ste Februar 1880

i         Gaarde

i      Lund By og      Lyderslev  Sogn

i          Huse

Familiernes Antal .................                                                   Mandkjøn  Kvindekjøn  Begge Kjøn

Antal af de Personer på Hovedlisten, som henhører til Familier ......
Antal af de Personer på Hovedlisten, som leve udenfor Familier .....
                                                                                            I alt ........
Hertil kommer efter Tillægsliste A som midlertidig tilstedeværende ..
                                                                                   Tilsammen ......

Efter Tillægsliste B vare        af Stedets Beboere midlertidig fraværende

            Lund den    1st   Februar 1880

                                                                                                          Rigtigheden heraf bevidnes

 

På de 3 dobbeltsider med Hovedlisten er der fortrykte kolonner til listeførerens notater om hver beboer.

Sognets og Byernes eller Stedernes Navne med Anførsel af Gaarde, Huse o.s.v. Familiernes Antal Personernes Løbenummer

Samtlige Personers fulde Navn

(Udøbte børn anføres som "Udøbt Drengebarn" eller "Udøbt Pigebarn")

Kjønnet

Mandkjøn (M)

Kvindekjøn (Kv)

Alder

Alderen anføres med det fyldte Aar, men for Børn der ikke have fyldt 1 Aar, anføres "Under 1 Aar"

Ægteskabelig Stilling

Ugift (U)
Gift (G)
Enkemand eller Enke (E)
Fraskilt (F)

Trosbekjendelse

 

Fødested

nemlig Kjøbstadens eller Sognets og Amtets Navn, og for de i Bilandene Fødte samt for Udlændinge Landet, hvor de ere fødte.

Stilling i Familien

(Husfader, Husmoder, Børn, Slægtninge, Tjenestetyende, Logerende, o.s.v.), samt Titel, Embede, Forretning, Næringsvei eller af hvilket Erhverv de leve som Hovedperson eller som Medhjælper (Forvalter, Svend eller Dreng o.s.v.) eller om de forsørges af Fattigvæsenet.

Af disse ere:

1.Døvstumme
2.Døve (Hørelsen aldeles berøvet)
3.Blinde (Synet aldeles berøvet)
4.Uden forstandsevner (Idioter)
5.Sindssyge

Anmærkninger

 

I 1880 er listeføreren - eller tællingskommissæren som han kaldes på skemaet - i Ejerlavet Lund By gårdmanden på "Bækkelund", Jens Christoffersen.
Han skriver først sin egen familie ind.
Så går han ud i den østre ende af ejerlavet til det nybyggede husmandssted på matr.nr. 25a "Strandbo" (som nok ikke havde det navn dengang), derfra til husmandsstedet på matr.nr. 22c, så til et nu nedrevet hus på Højstrupvej tilhørende "Stendyssegård", "Stendyssegård", "Højgård", "Pilebæk" og "Lundegård". Der er ikke som ved de første folketællinger en udpræget systematik i rækkefølgen af registrede huse og gårde, men bebyggelserne er jo også blevet noget mere spredt.

På de 5 hæfters forsider opgør Jens Christoffersen den summariske optælling over befolkningen i Lund.
Der er i alt 55 familier bosat i 15 gårde og 30 huse. Der er 135 af mandkøn og 131 af kvindekøn, i alt 266 indbyggere. Ingen er midlertidig fraværende eller opholder sig midlertidigt i Lund.

Familierne

I kolonnen "Stilling i Familien" anføres for manden i huset oftest "Husfader" med et efterfølgende erhverv. Et par gange står der blot "Husfader Inderste", men det kan man jo ikke som 30-årig leve af, så disse personer har nok været "Arbejdsmand".

Ved denne folketælling er der kun en kolonne til både "Stilling i Familien" og "Erhverv".

I 1880 er der stadig 2 gårdbeboere, som er fæstere: manden på "Strandgård" og manden på "Lundegård". De betegnes begge "gårdmand", men det gør selvejeren Jens Christoffersen (listeføreren) også. De øvrige gårdbeboere betegnes "gårdeier". Mon de selv eller listeføreren har valgt betegnelsen?
Tjenestefolkene på gårdene (de eneste der har tjenestefolk) betegnes "hans Tjenere" eller "Tjenestefolk".

Nogle af de nyoprettede husmandssteder (f.eks. matr.nr. 13b på "Spangsbæk"s mark) beboes af en "Husfader, Jordbruger".

I landsbyen

Antal familier Mandens erhverv (som angivet i FT 1880)
7 Arbejdsmand                   
1 Fattighjælp, midlertidig
1 Fisker
5 Gårdmand(-ejer), gårdmandsenke
1 Invalid (med pesion)
1 Jordbruger
1 Kludesamler
1 Lærer
2 Murer
3 Sandgraver
2 Smed(emester)
1 Strandfoged
1 Tømrer
3 Væver
30 Familier i landsbyen

 

På Lund Mark

Antal familier Mandens erhverv (som angivet i FT 1880)
6 Arbejdsmand                                      
1 Bødker
2 Daglejer i landbruget
1 Fisker
10 Gårdmand(-ejer), gårdmandsenke
2 Jordbruger                        
1 Kludesamler, forsørges af fattigforsorgen
1 Tømrer
1 Væver
25 Familier på marken

Husmandssteder

Der er 10 husmandssteder i ejerlavet ved FT 1880, d.v.s. ejendomme med et jordtilligende på mellem 3 og 15 tønderland.

Matr.nr. 13b "Troels' Hus" , selveje fra 1866
Matr.nr. 20(b) "Lundehuset"  havde matr.nr. 20a (ubebygget og i 1905 lagt sammen med matr.nr. 3e), fæstehusmand
matr.nr. 21a "N. F. Thomsens Hus", fæstehusmand
Matr.nr. 22a (senere ommatrikuleret til 22c "Johanne Gustavs"), fæstehusmand 
Matr.nr. 23(a) "Hagbards Hus" havde matr.nr. 23b (senere ommatrikuleret til 23c "Annekset"), fæstehusmand
Matr.nr. 24(a) "Smedjen", havde matr.nr. 24b (ubebygget og i 1918 solgt til "Lindersgård".), fæstehusmand
Matr.nr. 25a "Strandbo" , selveje fra 1879
Matr.nr. 17(a) "Lund gl. Skole" havde matr.nr. 17b (senere delt op i 17b, 17c og 17d)
Matr.nr. 18 "Lundeledhus" , fæstehusmand
Matr.nr. 19 "Ærtebjerghus", fæstehusmand

Det betyder, at de 3 tidligere husmandssteder
Matr.nr. 21c "Lillebo"
Matr.nr. 22b "Maren Sypige"
Matr.nr. 25b "Kaptajnens Hus"
overgår til at være jordløse huse.

I alt 55 familier

15 familier var bosiddende på en gård - 5 i landsbyen og 10 på Lund Mark.

Ved FT 1880 havde 13 gårde opnået selvejestatus (fået arvefæsteskøde): 9 ude på marken og 4 i landsbyen. Den eneste ude på marken der stadig var fæstegård, var "Lundegård", og den eneste i landsbyen var "Strandgård".
På 3 af gårdene kalder manden sig "gårdmand" (1 af dem er selvejere), mens de resterende 12 kalder sig "gårdejer" - eller for tos vedkommende "gårdmandsenke" ("Lindersgård" og "Søgård").

117 (44 %) af ejerlavets beboere boede på de 15 gårde i 1880.

25 familier boede i landsbyens 19 huse.

15 familier boede på Lund Mark i 11 huse.

4 familier boede i de 2 oprindelige markhuse - 2 i hver.
I 1870 var der i forhold til før udflytningen, kommet 5 nye markhuse (med rødt på kortet nedenfor).
I 1880 er der kommet yderligere 4 markhuse (med blåt på kortet nedenfor).

I Ejerlavet Lund Bye var følgende erhverv repræsenteret i 1880:

5 Aftægtsfolk
13 Arbejdsmand
1 Bødker
2 Daglejer i landbruget
          3               Fattiglem (fattigdomsunderstøttelse, forsørges)
2 Fisker
2 Gårdbestyrer
15 Gårdmand(-ejer), gårdmandsenke
1 Invalid (med efterløn)
2 Jordbruger (husmand)
19 Karl
2 Kludesamler
1 Lærer
2 Murer
3 Sandgraver
2 Smed
1 Strandfoged
7 Tjenestedreng
42 Tjenestefolk - (19 karle + 7 tjenestedrenge + 16 tjenestepiger)
16 Tjenestepige
2 Tømrer
3 Væver

1  56-årig kvinde der beskrives som "Døvstum", bor hos sin bror på "Toftegård" og "af ham underholdes".

4 personer var mere end 70 år i 1880.

1 72-årig aftægtsmand
1 74-årig bødker
1 76-årig aftægtsmand
1 77-årig aftægtsmand
 

91 af de 266 personer var børn under 15 år (34 %).

39 børn var under skolealderen
52 børn var i skolealderen (7 - 14 år) - heraf var 9 tjenestefolk.

Ejerlavets bygninger

Ved FT 1787: 35 beboede huse
Ved FT 1801: 37 beboede huse
Ved FT 1834: 37 beboede huse
Ved FT 1840: 35 beboede huse
Ved FT 1845: 37 beboede huse
Ved FT 1850: 36 beboede huse
Ved FT 1855: 37 beboede huse
Ved FT 1860: 38 beboede huse
Ved FT 1870: 41 beboede huse

Ved FT 1880 er der kommet endnu 4 huse til i ejerlavet - alle på Lund Mark:

1. Matr.nr. 9b: Lundeledsvej 6, på "Ellemosegård"s mark ved skellet til "Ravnshøj"
2. Matr.nr. 16b: Højstrupvej 4, på "Lindersgård"s mark nord for vejen
3. Matr.nr. 22c: Stevnsbovej 3, på en af seks udskiftede husmandslodder
4. Matr.nr. 25a: Stevnsbovej 7, på en anden af seks udskiftede husmandslodder
(på kortet ovenfor er disse ejendomme skrevet med blå skrift).

I 1880 var der 5 gårde og 19 huse i landsbyen samt 10 gårde og 11 huse på Lund Mark - i alt 45 beboede huse.

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk