Ejerlavet Lund By

FT 1890

Denne FT blev foretaget d. 01-02-1890

Med udgangspunkt i FT 1890 anføres for hver gård navnet på gårdmanden. Årstallene er fødsels– og dødsår.

 

FT 1890 blev ført i et fortrykt hæfte (kaldet en liste) der bestod af en forside med overskrift og summarisk sammentælling af de følgende 3 dobbeltsider (Hovedlisten) til registrering af beboerne. På bagsiden fandtes Tillægsskema A og B til henholdsvis "de af Stedets Beboere, hvis Ophold i Sognet kun er midlertidigt" og "de af Stedets Beboere, der midlertidig er fraværende fra Sognet".
Lyderslev Sogn fylder 15 lister (eller hæfter).
Den første side er en summarisk sammentælling, der f.eks. viser at der pr. 01-02-1890 boede 847 personer i Lyderslev Sogn.
Lyderslev (med Lejerstofte) fylder 5 hæfter med løbenr. 1 - 5.
Gevnø oplistes i de næste 4 hæfter med løbenr. 6 - 9.
Lund Ejerlav i de næste 4 hæfter med løbenr. 10 - 13.
Højstrup Ejerlav står i de 2 sidste hæfter med løbenr. 14 - 15. På forsiden af hæfterne står der ikke Højstrup, men "hørende til Lund By."
 

Forsiden af hver hæfte/liste ser sådan ud:

Optællingsliste

for Befolkningen den 1ste Februar 1890 i Kongeriget Danmarks

Landdistrikter

__________________________________________________________________________________

Amtets Navn:    Præstø
Herredets Navn:   Stevns
Sognets Navn:   Lydersløv
Byens Navn:    Lund
Tællingskommissærens Navn:   gårdbestyrer Jens Larsen

____________________________________________________________________________________

Summarisk Uddrag

af Optællingslisten for Befolkningen den 1ste Februar 1890

i         Gaarde

i      Lund By og      Lyderslev  Sogn

i          Huse

Familiernes Antal .................                                                   Mandkjøn  Kvindekjøn  Begge Kjøn

Antal af de Personer på Hovedlisten, som henhører til Familier ......
Antal af de Personer på Hovedlisten, som leve udenfor Familier .....
                                                                                            I alt ........
Hertil kommer efter Tillægsliste A som midlertidig tilstedeværende ..
                                                                                   Tilsammen ......

Efter Tillægsliste B vare        af Stedets Beboere midlertidig fraværende

            Lund den    1st   Februar 1880

                                                                                                          Rigtigheden heraf bevidnes

På de 3 dobbeltsider med Hovedlisten er der fortrykte kolonner til listeførerens notater om hver beboer.

Sognets og Byernes eller Stedernes Navne med Anførsel af Gaarde, Huse o.s.v.

Antal af Familier (Løbe..nr.)

Personer udf. Familie  +

Personernes Løbenummer

Samtlige Personers fulde Navn

Børn, der endnu ikke have fået navn,anføres som "Drengebarn, endnu uden Navn" eller "Pigebarn, endnu uden Navn")

Kjønnet

Mandkjøn (M)

Kvindekjøn (Kv)

Alder

Alderen anføres med det fyldte Aar, men for Børn der ikke have fyldt 1 Aar, anføres "Under 1 Aar" og Fødselsdagen

Ægteskabelig Stilling

Ugift (U)
Gift (G)
Enkemand eller Enke (E)
Separeret (S)
Fraskilt (F)

Trossamfund

("Folkekirken" eller andet Samfund, saasom "det frilutheranske", "det romersk katholske" eller "det mosaiske" o.s.v.)

 

Fødested

nemlig Sognets og Amtets eller Kjøbstadens (eller Handelspladsens) Navn, og for de i Bilandene Fødte samt for Udlændinge Landet, hvori de ere fødte.

Stilling i Familien

(Husfader, Husmoder, Barn, Tjenestetyende, Logerende, o.s.v.).

Erhverv

(Embede, Forretning, Næringsvei og Titel, samt Vedkommendes Stilling som Hovedperson eller Medhjælper, Forvalter, Svend eller Dreng o.s.v.)

- Arten af erhvervet (Gårdejer, Husmand, Grovsmed, Vognfabrikant, Høker o.s.v.)

- Under Fattigforsørgelse

Erhvervsstedet

(Beboelseskommunen eller hvilken anden Kommune)

Af Personerne ere:

1.Døvstumme
2.Døve (Hørelsen aldeles berøvet)
3.Blinde (Synet aldeles berøvet)
4.Uden forstandsevner (Idioter)
5.Sindssyge

Anmærkninger

 

I 1890 er der 2 listefører - eller tællingskommissærer som det kaldes på skemaet - i Ejerlavet Lund By.

De 2 første hæfter er ført af gårdbestyrer Jens Larsen fra "Stendyssegård".
De 2 næste er ført af gårdejer Kristen Hansen Nielsen fra "Lindersgård".

Jens Larsen begynder med sit eget hjem, hvor svigerfaren, Kresten Andreasen, er gårdejer. Derfra til "Højgård" og gårdene og stederne nord for landsbyen for at slutte af med ejerlavets vestligeste beboelser ved vejen til Ll. Torøje. Hæfte 2 afsluttes med "Bækkelund".

Kristen Hansen Nielsen begynder også med sit eget hjem. Han tager ejerlavets østligste bebyggelser samt huse og gårde i landsbyen.

Der foretages ikke en sammentælling kun for Ejerlavet Lund By, men for hele Lyderslev Sogn. Men af forsiderne på de 4 hæfter der indeholder Lund By, fremgår det, at der nu er 16 gårde (den nytilkomne er "Skovvang" matr.nr. 1b) og 32 huse - i alt 48 beboelser, 3 mere end i 1880 (se mere nedenfor under Ejerlavets bygninger).
Antallet af familier opgøres ikke for hele sognet, men i Ejerlavet Lund By får de to listefører det til 56. De har imidlertid glemt at tælle lærerens familie med, så i virkeligheden er antallet af familier i 1890 lig med 57.

Familierne

Der er igen i 1890 2 kolonner til registrering af henholdsvis "Stilling i familien" og "Erhverv".

Ved FT 1890 sidder endnu en gårdmand som fæstebonde: manden på "Lundegård" (han fik arvefæsteskøde d. 15-07-1890).
10 af de 16 gårdbeboere betegnes "gårdejer". På 6 af disse er en søn eller svigersøn "gårdbestyrer" (uden egen familie selvom de er gifte).
6 gårdbeboere betegnes "gårdmand", selvom de altså også ejede deres gård.
Man kunne tro, at det er listeføreren der har valgt betegnelsen, men begge listeførere bruger begge betegnelser, så det er nok manden på gården, der selv har sagt, hvordan han ville registreres.

En af de nye husmænd betegner sig "parcelist" (matr.nr. 13c).

I landsbyen

Antal familier Mandens erhverv (som angivet i FT 1890)
1 Aftægtsmand
9 Arbejdsmand                   
1 Fiskehandler
3 Fisker
5 Gårdmand(-ejer)
3 Husmand
1 Invalid (med pension)
1 Lærer
1 Murer
1 Sandgraver
1 Smed(emester)
1 Tømrer
1 Væver
30 Familier i landsbyen

3 familier i landsbyen er enperson-familier: 2 mænd og 1 kvinde. Alle 3 arbejder; kvindens erhverv beskrives således: "ved arbejde og fri hjælp", hvilket kan tolkes som arbejde kombineret med hjælp fra landsbyens øvrige beboere - til forskel fra fattighjælp.

På Lund Mark

Antal familier Mandens erhverv (som angivet i FT 1890)
5 Arbejdsmand                                      
1 Bødker
2 Fisker
11 Gårdmand(-ejer)
4 Husmand                       
1 Parcelist
3 Uoplyst
27 Familier på marken

 1 familie på marken er enperson-familie. Det er en kvinde, hvis erhverv er uoplyst.

I alt 57 familier.

Husmandssteder

Der er 11 husmandssteder i ejerlavet ved FT 1890, d.v.s. ejendomme med et jordtilligende på mellem 3 og 15 tønderland.

Matr.nr. 13b "Troels' Hus" , selveje fra 1866
Matr.nr. 16b "Linden", selveje fra 1883
Matr.nr. 20(b) "Lundehuset"  havde matr.nr. 20a (ubebygget og i 1905 lagt sammen med matr.nr. 3e), fæstehusmand
matr.nr. 21a "N. F. Thomsens Hus", fæstehusmand
Matr.nr. 22a (senere ommatrikuleret til 22c "Johanne Gustavs"), fæstehusmand 
Matr.nr. 23(a) "Hagbards Hus" havde matr.nr. 23b (senere ommatrikuleret til 23c "Annekset"), fæstehusmand
Matr.nr. 24(a) "Smedjen"havde matr.nr. 24b (ubebygget og i 1918 solgt til "Lindersgård".), selveje fra 1882
Matr.nr. 25a "Strandbo" , selveje fra 1879
Matr.nr. 17(a) "Lund gl. Skole" havde matr.nr. 17b (senere delt op i 17b, 17c og 17d)
Matr.nr. 18 "Lundeledhus" , fæstehusmand
Matr.nr. 19 "Ærtebjerghus", fæstehusmand

 

I alt 57 familier

16 familier var bosiddende på en gård - 5 i landsbyen og 11 på Lund Mark.

Ved FT 1890 havde 15 gårde opnået selvejestatus (fået arvefæsteskøde): 10 ude på marken og 5 i landsbyen. Den eneste gård, der stadig var fæstegård, var "Lundegård".
Den 16. gård er "Skovvang" (matr.nr. 1b) der opstod efter "Lindersgård"s deling i 1883.

114 (46 %) af ejerlavets 246 beboere boede på de 16 gårde i 1890.

25 familier boede i landsbyens 19 huse.

16 familier boede på Lund Mark i 13 huse.

2 familier boede i de 2 oprindelige markhuse - 1 i hver.
I 1870 var der i forhold til før udflytningen, kommet 5 nye markhuse (med rødt på kortet nedenfor).
I 1880 var der kommet yderligere 4 markhuse (med blåt på kortet nedenfor).
I 1890 er der kommet yderligere 2 markhuse og 1 gård (med grønt på kortet nedenfor).

I Ejerlavet Lund Bye var følgende erhverv repræsenteret i 1890:

9 Aftægtsfolk
15 Arbejdsmand/-kvinde
1 Bødker
           1               Fattiglem (fattigdomsunderstøttelse, forsørges)
1 Fiskehandler
6 Fisker
6 Gårdbestyrer
16 Gårdmand(-ejer)
7 Husmand
1 Invalid (med efterløn)
14 Karl
1 Lærer
1 Murer
1 Parcelist
2 Sandgraver
1 Skomager
1 Smedelærling
1 Smedemester
1 Smedesvend
2 Syerske/-pige
10 Tjenestedreng
39 Tjenestefolk - (14 karle + 10 tjenestedrenge + 15 tjenestepiger)
15 Tjenestepige
1 Tømrer
3 Uoplyst
1 Væver

1  66-årig kvinde der beskrives som "Døvstum", bor hos sin bror på "Toftegård".

8 personer var mere end 70 år i 1890.

1 ægtepar (79 og 72 år), gårdejere
1 ægtepar (77 og 71 år), aftægt
1 72-årig gårdmand
1 83-årig aftægtsmand
1 71-årig væver
1 74-årig enke, erhverv uoplyst
 

66 af de 246 personer var børn under 15 år (27 %).

24 børn var under skolealderen
42 børn var i skolealderen (7 - 14 år) - heraf var 11 tjenestefolk.

Ejerlavets bygninger

Ved FT 1787: 35 beboede huse
Ved FT 1801: 37 beboede huse
Ved FT 1834: 37 beboede huse
Ved FT 1840: 35 beboede huse
Ved FT 1845: 37 beboede huse
Ved FT 1850: 36 beboede huse
Ved FT 1855: 37 beboede huse
Ved FT 1860: 38 beboede huse
Ved FT 1870: 41 beboede huse
Ved FT 1880: 45 beboede huse

Ved FT 1890 er der kommet endnu 5 huse til i ejerlavet - 3 på Lund Mark og 2 i landsbyen:

1. Matr.nr. 1b: Højstrupvej 15, på "Lindersgård"s opdelte mark, gården "Skovvang"
2. Matr.nr. 21a: Højstrupvej 19, på jorden der tilhørte "Lillebo"
3. Matr.nr. 12c: Ærtebjergvej 30, på den nordlige del af matr.nr. 12b
4. Matr.nr. 3b: Højstrupvej 23, første udstykning i landsbyen, "Hjørnet"
5. Matr.nr. 4b: Lund Gade 19, "Stormly"
(på kortene ovenfor og nedenfor er disse ejendomme skrevet og markeret med lysegrønt).

Samtidig er 2 huse forsvundet i landsbyen siden 1880:

1. Huset der lå på matr.nr. 29 (i 2015 ubebygget og delt i 3 parceller). Måske er dette hus flyttet til matr.nr. 4b
2. Huset der lå som inderstebolig ved "Stendyssegård" lige syd for "Lundehuset".

Der er altså status quo i landsbyen m.h.t. antallet af beboede huse.

I 1890 var der 5 gårde og 19 huse i landsbyen samt 11 gårde og 13 huse på Lund Mark - i alt 48 beboede huse.

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk