Ejerlavet Lund By

FT 1860

Denne FT blev foretaget d. 01-02-1860

Med udgangspunkt i FT 1860 anføres for hver gård navnet på gårdmanden. Årstallene er fødsels– og dødsår.

Den håndskrevne folketælling fra 1860 for Lund fylder 12 sider. Den ligger sammen med de øvrige optællinger fra Lyderslev Sogn.

Overskriften i det fortrykte skema lyder:

Optegnelse

paa Folketallet m.v. 

Lund Skoledistrikt, Lÿdersløv Sogn, Stevns Herred, Præstø Amt 
den 1ste Februar 1860.

(de understregne ord er skrevet med håndskrift)

Sidetallene dækker en dobbeltside.
Ved denne folketælling tælles folk efter hvilket skoledistrikt de bor i.
Det betyder, at Højstrup Gård hvor forpagteren og hans familie bor, tælles for sig selv. Børnene her har nemlig privat huslærer.
De fire huse der ligger i Højstrup Ejerlav, sender deres børn til skolen i Lund og tælles derfor med her - som ved de foregående folketællinger. Også ved FT 1860 har jeg trukket folkene bosat i Ejerlav Højstrup ud af opgørelsen.

side 67 - 77 Lyderslev Skoledistrikt (Lyderslev, Gevnø og Lejerstofte)
side 77 - 84 Lund Skoledistrikt (Højstrup Gård, Højstrup Markhus, Lund By, 4 huse i Højstrup Ejerlav)

For hvert distrikt afsluttes med et fortrykt  skema til en summarisk sammenfatning:

Antallet af de talte Gaarde og Huse ................
Antallet af de optegnede Familier ....................

Antallet af de Personer, som henhøre til Familier ...........
Antallet af de Personer, som leve udenfor Familier ........
                                                                          ialt ..........         Personer

(Antallet af de opførte, men sig i Udlandet opholdende Personer ........      )

Det fortrykte skema har 10 kolonner som listeføreren kan udfylde for hver person:

Byernes eller Stedernes Navne med Anførsel af Gaarde, Huse, o.s.v. Familiernes Antal Samtlige Personers fulde Navne Enhver Persons Alder, det løbende Alders- Aar iberegnet Ugift, gift, Enkemand, Enke eller Fraskilt Fødestedet, nemlig Kiøb-stadens og paa Landet Sognets og Amtets Navn, og ved Udlændinge og de i Hertugdømmerne, Bilandene og Kolonierne fødte, Landet, hvor de ere fødte. Personernes Stilling i Familien, Titel, Embede, Forretning, Næringsvei eller af hvilket Erhverv de leve, eller om de forsørges af Fattigvæsenet. Troes-bekjen-delsen

Af disse ere
 

1.Døvstumme
2.Døve
3.Blinde
4. Forstanden berøvede
a. fra Fødslen
b. fra et senere Tidspunkt

Anmærk-ninger

Lund Skoledistrikt er ført af skolelærer Lars Olsen som var kommet til Lund Skole i 1818. Han skulle få næsten 50 år i skolehuset (han døde i 1867) og førte folketællingerne fra 1834 til 1860 - i alt 6 folketællinger.
Når han skulle rundt og skrive folk ind i listen, fulgte han de 5 første gange stort set samme rute: Han begyndte med at skrive sin egen familie ind, gik derefter op til den nordøstligste gård, "Møllehøjgård", og tog gårdene med indsiddere ned langs den østlige side af landsbygaden til "Ravnshøj", gik over på den vestlige side af gaden og tog gårdene med indsiddere samt husmændene nordpå til "Bækkelund" og sluttede af med markhusene. 
Her i 1860 vendte han rundt på turen: Først sin egen familie, dernæst "Ravnshøj" og hele den østlige side af gaden til smedjen, over på vestsiden til "Bækkelund" og ned til "Ellemosegård" samt markhusene til sidst.

Som nævnt ovenfor tælles Højstrup Gård og markhusene i Højstrup med til Lund. Hvis man fratrækker disse, kommer Ejerlav Lund By på
38 (beboede) ejendomme48 familier og 237 personer i 1860. To af disse personer er fraværende i udlandet og tælles derfor ikke med i Lars Olsens opgørelse (men her).

Familierne

Familier med direkte tilknytning til gårdene

Antal familier Mandens erhverv
15 Gårdfæster (heraf 1 gårdfæsterske) - på "Højgård" er en gift søn gårdbestyrer, men tælles ikke som en selvstændig familie
7 Inderste og daglejer
1 Inderste og skoflikker
1 Inderste og stenhugger
24 familier i alt med tilknytning til gårdene

 

Familier med direkte tilknytning til husmændene i byen
Antal familier Mandens erhverv
1 Husmand og bådfører
5 Husmand og daglejer
1 Husmand og høker
1 Husmand med et legat fra Vemmetofte
1 Husmand og skrædder
2 Husmand og smed
1 Husmand og tømmermand
2 Husmand og væver
4 Inderste og daglejer
1 Inderste og legat fra Klostret
19 familier i alt med tilknytning til husmændene

Ved FT 1860 er der udover de 10 husmandssteder i landsbyen (de 6 oprindelige: "Smedjen", "Lundehuset", "Lillebo", "Kaptajnens Hus", "Hagbards Hus" og "Maren Sypige" + de 4 tilkomne fra 1850: "Smedens Annas Hus", "Kvasen",  "Stormflodshuset" og "Mesters Hus".) kommet endnu 4 huse, hvor husfaren benævnes "husmand": "Banke Smedjen", "Søvang", "Matr.nr. 29" og - det nyopførte - "Højbo".
Altså i alt 14 husmænd i landsbyen. Der bor 5 inderste-familier hos husmændene.

Markhusene
Antal familier Mandens erhverv
1 Husmand og bødker
1 Husmand og daglejer
2 Inderste og almisselem
4 familier i alt med tilknytning til markhusene

Dertil kommer familien i skolen - i alt 48 familier.

15 familier var bosiddende på en gård.

På 1 gård ("Højgård") var en gift søn bestyrer for faren der havde fæstet. Sønnens familie blev ikke talt som en selvstændig familie.
Gårdfæsteren benævnes i 7. kolonne: "Gårdfæster, huusfader". Gårdfæsterens kone er "hans Kone" - den samme betegnelse har alle gifte kvinder. Der angives ikke erhverv ud for gifte kvinder.

16 familier var inderster. 

9 familier var inderster på en gård, 5 familier på et husmandssted i landsbyen  og 2 familier i de to markhuse.
3 gårde havde hver 2 inderstefamilier, 3 gårde havde hver 1, og 9 gårde havde ingen inderstefamilie.
1 familie boede i "Søvang" - som inderste og væver.
1 familie boede i "Banke Smedjen" - som inderste og smed.
Manden i inderstefamilien benævnes "inderste og (erhverv)" i 7. kolonne "Personernes stilling, ..". De 16 indersters erhverv angives som:

  2 almisselem
11 daglejer
  1 har et legat fra Vemmetofte
  1 skoflikker
  1 stenhugger

16 familier var (fæste)husmænd.

14 af husmændene boede i landsbyen. Oprindeligt var der kun 6 husmænd i byen.
I FT 1845 er "Kvasen" matr.nr. 30a, som tidligere var "Toftegård"s inderste-hus, kommet med som husmandssted. Både i 1850 og 1855 er endnu 3 tidligere inderste-huse blev til husmandssteder: "Mesters Hus", "Stormflodshuset" og "Smedens Annas Hus".
Og her i 1860 er endnu 4 ejendomme blevet husmandssteder: "Matr.nr. 29" ("Møllehøjgård"s inderste-hus), "Højbo" (nybygget), "Banke Smedjen" og "Søvang".
Alle 14 husmænd har et håndværk/erhverv tilføjet:
"husmand og .... bådfører, daglejer (5), høker, legat, skrædder, smed (2), tømrermand, væver (2)".

2 af husmændene boede i markhusene. Deres erhverv angives dels som "husmand og bødker" og dels "husmand og daglejer".

1 familie boede i skolen.

I Ejerlavet Lund Bye var følgende erhverv repræsenteret i 1860:

7 Aftægtsfolk - 2 med legat fra Vemmetofte
4 Almisselem
1 Bødker
1 Bådfører
19 Daglejer
15 Gårdfæster - heraf 1 gårdmandsenke
1 Gårdbestyrer
16 Husmand
1 Høker
14 Karl
4 Legat fra Vemmetofte
1 Lærer - skoleholder
1 Skoflikker
2 Smed
1 Stenhugger
1 Sømand
8 Tjenestedreng
33 Tjenestefolk - (14 karle + 8 tjenestedrenge + 11 tjenestepiger)
11 Tjenestepige
2 Tømrer
2 Væver

1  36-årig kvinde der beskrives som "Døvstum", bor hos sin bror på "Toftegård" og "af ham underholdes".

9 personer var mere end 70 år i 1860.

1 84-årig enke er inderste og lever af et legat fra Klostret
1 76-årig enkemand er aftægtsmand og lever af et legat fra Vemmetofte
1 ægtepar (85 + 85) er inderster og almisselemmer
1 82-årig enkemand er almisselem
1 71-årig tidl. gårdfæster er på aftægt
1 77-årig er husmand og skrædder
1 75-årig er gårdfæster og sønnen er gårdbestyrer
1 72-årig enke er almisselem

71 af de 237 personer var børn under 15 år (30 %).

28 børn var under skolealderen
43 børn var i skolealderen (7 - 14 år) - heraf var 2 tjenestefolk.

Landsbyens bygninger

Grundlæggende de samme bygninger som ved FT 1787.

Ved FT 1787: 35 beboede huse
Ved FT 1801: 37 beboede huse
Ved FT 1834: 37 beboede huse
Ved FT 1840: 35 beboede huse
Ved FT 1845: 37 beboede huse
Ved FT 1850: 36 beboede huse
Ved FT 1855: 37 beboede huse

Ved FT 1860 har endnu 3 husfædre ændret status fra inderste til husmand. Det drejer sig om lejeren i "Møllehøjgård"s inderste-hus matr.nr. 29, lejeren i "Søvang" og lejeren i "Banke Smedjen".

Mellem 1855 og 1860 er "Højbo" blevet bygget på matr.nr. 30b. Lejeren er "husmand og høker".

Ved FT 1860 var der altså (sandsynligvis)

15 gårde
  6 beboede inderste-huse
14 fæste husmandsbrug* - heraf 2 smedjer - beliggende i landsbyen
  1 skole
  2 markhuse
38 beboede huse

* benævnes husmandsbrug fordi husfaderen i folketællingen benævnes "husmand og (et erhverv)". De har ikke alle 14 haft andel i ejerlavets fællesjord. Sandsynligvis har kun de 6 været egentlige husmænd med lidt jord.

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk