Ejerlavet Lund By

FT 1855

Denne FT blev foretaget d. 01-02-1855

Med udgangspunkt i FT 1855 anføres for hver gård navnet på gårdmanden. Årstallene er fødsels– og dødsår.

Den håndskrevne folketælling fra 1855 for Lund fylder 11 sider. Den ligger sammen med de øvrige optællinger fra Lyderslev Sogn.

Overskriften i det fortrykte skema lyder:

Optegnelse

paa Folketallet m.v. 

Lund Skoledistrikt, Lÿdersløv Sogn, Stevns Herred, Præstø Amt 
den 1ste Februar 1855.

(de understregne ord er skrevet med håndskrift)

Sidetallene dækker en dobbeltside.
Ved denne folketælling tælles folk efter hvilket skoledistrikt de bor i.
Det betyder, at Højstrup Gård hvor forpagteren og hans familie bor, tælles for sig selv. Børnene her har nemlig privat huslærer.
De fire huse der ligger i Højstrup Ejerlav, sender deres børn til skolen i Lund og tælles derfor med her - som ved de foregående folketællinger. Også ved FT 1855 har jeg trukket folkene i de fire Højstrup huse ud af opgørelsen.

side 292  - 293 Højstrup Gård
side 294  - 299 Lund Skoledistrikt
side 300  - 309 Lyderslev Skoledistrikt (Lyderslev, Gevnø og Lejerstofte)

For første gang ved folketællingerne afsluttes optællingen af hvert distrikt med et fortrykt  skema til en summarisk sammenfatning:

Antallet af de talte Gaarde og Huse ................
Antallet af de optegnede Familier ....................

Antallet af de Personer, som henhøre til Familier ...........
Antallet af de Personer, som leve udenfor Familier ........
                                                                          ialt ..........         Personer

(Antallet af de opførte, men sig i Udlandet opholdende Personer ........      )

Det fortrykte skema har 10 kolonner som listeføreren kan udfylde for hver person:

Byernes eller Stedernes Navne med Anførsel af Gaarde, Huse, o.s.v. Familiernes Antal Samtlige Personers fulde Navne Enhver Persons Alder, det løbende Alders- Aar iberegnet Ugift, gift, Enkemand, Enke eller Fraskilt Fødestedet, nemlig Kiøb-stadens og paa Landet Sognets og Amtets Navn, og ved Udlændinge og de i Hertugdømmerne, Bilandene og Kolonierne fødte, Landet, hvor de ere fødte. Personernes Stilling i Familien, Titel, Embede, Forretning, Næringsvei eller af hvilket Erhverv de leve, eller om de forsørges af Fattigvæsenet. Troes-bekjen-delsen

Af disse vare
 

1.Døvstumme
2.Døve
3.Blinde

Anmærk-ninger

For første gang skal listeføreren angive folks trosretning.
I Lund er alle lutheranere.

FT 1855 Første side med optegnelser fra Lund

Lund Skoledistrikt er ført af skolelærer Lars Olsen som var kommet til Lund Skole i 1818. Han skulle få næsten 50 år i skolehuset (han døde i 1867) og førte folketællingerne fra 1834 til 1860 - i alt 6 folketællinger.
Når han skulle rundt og skrive folk ind i listen, fulgte han de 5 første gange stort set samme rute: Han begyndte med at skrive sin egen familie ind, gik derefter op til den nordøstligste gård, "Møllehøjgård", og tog gårdene med indsiddere ned langs den østlige side af landsbygaden til "Ravnshøj", gik over på den vestlige side af gaden og tog gårdene med indsiddere samt husmændene nordpå til "Bækkelund" og sluttede af med markhusene. I 1860 vendte han rundt på turen: Først sin egen familie, dernæst "Ravnshøj" og hele den østlige side af gaden til smedjen, over på vestsiden til "Bækkelund" og ned til "Ellemosegård" samt markhusene til sidst.

Som nævnt ovenfor tælles de 4 markhuse i Højstrup med til Lund. Derved kommer Lars Olsen frem til 41 ejendomme (gårde + huse), 54 familier og 268 personer. Hvis man fratrækker de 4 ejendomme, 5 familier og 24 personer der bor i Ejerlav Højstrup, kommer Ejerlav Lund By på
37 ejendomme49 familier og 244 personer i 1855.

Familierne

Familier med direkte tilknytning til gårdene

Antal familier Mandens erhverv
15 Gårdfæster (1 gårdmandsenke) - på "Højgård" er en gift søn gårdbestyrer, men hans familie tælles ikke selvstændigt
10 Inderste og daglejer
1 Inderste og skrædder
2 inderste og væver
28 familier i alt med tilknytning til gårdene

 

Familier med direkte tilknytning til husmændene i byen
Antal familier Mandens erhverv
2 Husmand og bådfører
4 Husmand og daglejer
1 Husmand og smed
1 Husmand og snedker
1 Husmand og tækkemand
1 Husmand og væver
4 Inderste og daglejer
1 Inderste og enke
1 Inderste og smed
1 Inderste og væver
17 familier i alt med tilknytning til husmændene

Ved FT 1855 er der - som i 1850 - de oprindelige 6 husmandssteder i landsbyen ("Smedjen", "Lundehuset", "Lillebo", "Kaptajnens Hus", "Hagbards Hus" og "Maren Sypige") samt de 4 nytilkomne, hvor husfaren benævnes "husmand", hvilket kan betyde at husets beboere har tegnet en fæstekontrakt på huset med Vemmetofte Kloster. Det drejer sig om: "Smedens Annas Hus", "Kvasen" (som også var med ved FT 1845), "Stormflodshuset" og "Mesters Hus". Disse huse var tidligere inderste-hus for hver sin gård i landsbyen.
"Søvang" der også ved FT 1855 benævnes "Byens Hus", har 1 familie der er inderste (og væver). Selvom der ikke bor en husmand i dette hus, tælles det alligevel med som tilknyttet husmændene.

I 1855 er "Banke Smedjen" for første gang med. Familien er inderste og smed, men tælles her med blandt husmændene.

Markhusene
Antal familier Mandens erhverv
1 Husmand og bødker
1 Husmand og daglejer
1 Inderste og almisselem
1 Inderste og daglejer
4 familier i alt med tilknytning til markhusene

Dertil kommer familien i skolen - i alt 50 familier.

15 familier var bosiddende på en gård.

På 1 gård ("Højgård") var en gift søn bestyrer for faren der havde fæstet. Sønnens familie blev ikke talt som en selvstændig familie.
Gårdfæsteren benævnes i 7. kolonne: "Gårdfæster". Gårdfæsterens kone er "hans Kone" - den samme betegnelse har alle gifte kvinder. Der angives ikke erhverv ud for gifte kvinder.

22 familier var inderster. 

13 familier var inderster på en gård, 7 familier på et husmandssted i landsbyen  og 2 familier i de to markhuse.
1 gård havde 3 inderstefamilier, 4 gårde havde hver 2, 2 gårde hver 1, og 8 gårde havde ingen inderstefamilie.
1 familie boede i "Søvang" - som inderste og væver.
1 familie boede i "Banke Smedjen" - som inderste og smed.
Manden i inderstefamilien benævnes "inderste og (erhverv)" i 7. kolonne "Personernes stilling, ..". De 22 indersters erhverv angives som:

  1 almisselem
15 daglejer
  1 enke
  1 skrædder
  1 smed
  3 væver

12 familier var (fæste)husmænd.

10 af husmændene boede i landsbyen. Oprindeligt var der kun 6 husmænd i byen.
I FT 1845 er "Kvasen" matr.nr. 30a, som tidligere var "Toftegård"s inderste-hus, kommet med som husmandssted. Både i 1850 og 1855 er endnu 3 tidligere inderste-huse blev til husmandssteder: "Mesters Hus", "Stormflodshuset" og "Smedens Annas Hus".
Alle 10 husmænd har et håndværk tilføjet:
"husmand og .... bådfører (2), daglejer (4), smed, snedker, tækkemand, væver".

2 af husmændene boede i markhusene. Deres erhverv angives dels som "husmand bødker" og dels "husmand og daglejer".

1 familie boede i skolen.

I Lund Bye var følgende erhverv repræsenteret i 1855:

4 Aftægtsfolk
2 Almisselem
1 Bødker
2 Bådfører
21 Daglejer
15 Gårdfæster - heraf 1 gårdmandsenke
1 Gårdbestyrer
1 Hjulmand
12 Husmand
13 Karl
1 Lærer - skoleholder
2 Smed
1 Snedker
1 Sømand
6 Tjenestedreng
34 Tjenestefolk - (13 karle + 6 tjenestedrenge + 15 tjenestepiger)
15 Tjenestepige
1 Tækkemand
5 Væver

1  31-årig kvinde der beskrives som "Døvstum", bor hos sin bror på "Toftegård" og "af ham underholdes".
1  43-årig kvinde der tidligere er blevet beskrevet som "Døvstum", er i pleje og "almisselem".

6 personer var mere end 70 år i 1855.

1 78-årig enke er inderste og lever af et legat fra Klostret
1 ægtepar (80 + 80) er inderster og almisselemmer
1 77-årig enkemand er husmand og daglejer
1 74-årig gårdfæsterkone er på aftægt (manden på 66 år er også på aftægt )
1 77-årig er husmand og skrædder

80 af de 244 personer var børn under 15 år (33 %).

40 børn var under skolealderen
40 børn var i skolealderen (7 - 14 år) - heraf var 3 tjenestefolk.

Landsbyens bygninger

Grundlæggende de samme bygninger som ved FT 1787.

Ved FT 1787: 35 beboede huse
Ved FT 1801: 37 beboede huse
Ved FT 1834: 37 beboede huse
Ved FT 1840: 35 beboede huse
Ved FT 1845: 37 beboede huse
Ved FT 1850: 36 beboede huse

I mellem 1850 og 1855 bygges "Banke Smedjen" på matr.nr. 31b. Ved denne første folketælling er husfaren "inderste og smed".

Ved FT 1855 var der altså (sandsynligvis)

15 gårde
  9 beboede inderste-huse 
10 husmandsbrug - heraf 1 smedje - beliggende i landsbyen
  1 skole
  2 markhuse
37 beboede huse

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk