Ejerlavet Lund By

FT 1845

Denne FT blev foretaget d. 01-02-1845

Med udgangspunkt i FT 1845 anføres for hver gård navnet på gårdmanden. Årstallene er fødsels– og dødsår.

Den håndskrevne folketælling fra 1845 fylder 30 sider - inklusiv den maskinskrevne forside med indholdsfortegnelsen: "Lyderslev Sogn s. 115 - 144".

De første 5 sider af sognets folketælling udgøres - for første gang i folketællingens historie - af 3 tabeller, hvor sognepræsten, Engelbreht, har optalt sognets 827 beboere i

tabel 1: Efter Alder, Køn og Ægteskabelig Stilling
tabel 2: Efter Religionsbekjendelsen (der var ingen af anden religion)
tabel 3: Efter Næringsvejene

Overskriften i det fortrykte skema på s. 119 lyder :

Optegnelse

paa Folketallet m.v., i Lyderslev Sogn under Stevns Herred (eller Birk) i Præstø Amt, 
den 1ste Februar 1845.

(de understregne ord er skrevet med håndskrift)

side 119  - 125 indeholder personer i Lydersløv Bye
side 125  - 126 Leÿerstofte Bye
side 126  - 133 Gjevnøe Bye
side 133            Morreskov
side 134            er tom
side 135 -  143 Lund Bye + Højstrup
side 144            er tom

Det fortrykte skema har 8 kolonner som listeføreren skal udfylde for hver person:

 

Byernes eller Stedernes Navne med Anførsel af Gaarde, Huse, o.s.v. Antallet af Familierne i hver Gaard og hvert Huus Samtlige Personers Navne i hver Gaard, hvert Huus, hver Familie. Enhver Persons Alder, det løbende Alders Aar iberegnet Gift, ugift, Enkemand eller Enke Fødestedet, nemlig Kiøb-stadens og paa Landet Sognets og Amtets Navn Personernes Titel, Embede, Forretning, Haandværk, Næringsvei, Stilling i Familien eller hvad de leve af. Af disse vare forstanden berøvede, fjollede eller afsindige.
Antal og Sygdommens Varighed

 

For første gang i folketællingens historie anføres for hver enkel person fødested.

FT 1845 side 143 med Lars Olsens underskrift

FT 1845 er - som FT 1840 - for Lyderslev Sogn ført af to personer. Lyderslev By, Lejerstofte By, Gevnø By og Morreskov er ført af Andreas Astrup, skolelærer og kirkesanger  (i Gevnø) der har underskrevet på side 133 efter Morreskov.
Lund By er ført af skolelærer Lars Olsen som var kommet til Lund Skole i 1818. Han skulle få næsten 50 år i skolehuset (han døde i 1867) og førte folketællingerne fra 1834 til 1860 - i alt 6 folketællinger.
Når han skulle rundt og skrive folk ind i listen, fulgte han de 5 første gange stort set samme rute: Han begyndte med at skrive sin egen familie ind, gik derefter op til den nordøstligste gård, "Møllehøjgård", og tog gårdene med indsiddere ned langs den østlige side af landsbygaden til "Ravnshøj", gik over på den vestlige side af gaden og tog gårdene med indsiddere samt husmændene nordpå til "Bækkelund" og sluttede af med markhusene. I 1860 vendte han rundt på turen: Først sin egen familie, dernæst "Ravnshøj" og hele den østlige side af gaden til smedjen, over på vestsiden til "Bækkelund" og ned til "Ellemosegård" samt markhusene til sidst.

Til forskel fra FT1834 og FT 1840 tæller Lars Olsen her i 1845 to markhuse, som ligger i Ejerlav Højstrup, med som løbenr. 26 og 27, inden han tager det sidste markhus i Lund ("Lundeledhus" der har løbenr. 28). Derefter fortsætter han med alle ejendomme i Højstrup, som om de hørte med til Lund. Derved kommer han frem til i alt 287 personer i Lund (og altså inklusiv Højstrup) og 59 familier. Hvis man fratrækker de 7 familier og 46 personer der bor i Ejerlav Højstrup, kommer Ejerlav Lund By på 52 familier og 241 personer i 1845.

Lars Olsen underskriver sig på side 143 (se billedet til venstre).

Familierne

Familier med direkte tilknytning til gårdene

Antal familier Mandens erhverv
15 Gårdmand - på "Bækkelund" og "Spangsbæk" er  1 søn gift bestyrer
2 Inderste og almisselem
10 Inderste og daglejer
2 Inderste og enke
1 Inderste og hjulmand
1 Inderste og skrædder
1 inderste og træskomager
1 inderste og væver
33 familier i alt med tilknytning til gårdene

 

Familier med direkte tilknytning til husmændene
Antal familier Mandens erhverv
1 Husmand
1 Husmand og bådfører
1 Husmand og hjulmand
1 Husmand og smed
1 Husmand og snedker
1 Husmand og væver
1 Husmandsenke
4 Inderste og daglejer
1 Inderste og enke
1 Inderste og skomager
1 Inderste og væver
14 familier i alt med tilknytning til husmændene

Ved FT 1845 er "Kvasen ("matr.nr. 30a) for første gang et selvstændigt hus. Tidligere var familierne der boede i "Kvasen", indsiddere på "Toftegård".

Markhusene
Antal familier Mandens erhverv
1 Husmand med landlig håndtering
1 Husmand og bødker
1 Inderste og almisselem
1 Inderste og daglejer
4 familier i alt med tilknytning til markhusene

Dertil kommer familien i skolen - i alt 52 familier.

15 familier var bosiddende på en gård.

På 2 gårde ("Bækkelund" og "Spangsbæk") boede en gift søn på gården med sin familie sammen med forældrene. Sønnens familie blev ikke talt som en selvstændig familie.
Gårdfæsteren benævnes i 7. kolonne: "Gårdmand". Gårdfæsterens kone er "hans Kone" - den samme betegnelse har alle gifte kvinder. Der angives ikke erhverv ud for gifte kvinder.

26 familier var inderster. 

18 familier var inderster på en gård, 6 familier på et husmandssted i landsbyen  og 1 familie i hver af de to markhuse.
1 gård havde 3 inderstefamilier, 5 gårde havde hver 2, 5 gårde hver 1 og 4 gårde havde ingen inderstefamilie.
Manden i inderstefamilien benævnes "inderste og (erhverv)" i 7. kolonne "Personernes stilling, ..". De 26 indersters erhverv angives som:


  3 almisselem
14 daglejer
  3 enke
  1 hjulmand
  1 skomager
  1 skrædder
  1 træskomand
  2 væver

9 familier var (fæste)husmænd.

7 af husmændene boede i landsbyen. Ved de tidligere FT var der kun 6 husmænd i byen.
Den nytilkomne husmand boede i "Kvasen" matr.nr. 30a, som tidligere var "Toftegård"s inderste-hus.
Kun ved en af de 7 (matr.nr. 22b) angives erhvervet som "husmand". I matr.nr. 21c ("Lillebo) sidder en "husmandsenke", der også kun lever af sin jord. De 5 andre husmænd har et håndværk tilføjet:
"husmand og .... bådfører, hjulmand, smed, snedker, væver". Den nye husmand i "Kvasen" er "hjulmand".
2 af husmændene boede i markhusene. Deres erhverv angives dels som "husmand med landlig håndtering" og dels "husmand og bødker".

1 familie boede i "Byens Hus" ("Søvang") som inderste og væver.

1 familie boede i skolen.

I Lund Bye var følgende erhverv repræsenteret i 1845:

2 Aftægtsfolk
6 Almisselem
1 Bødker
1 Bådfører
1 Bådsmand
18 Daglejer
3 Enke
15 Gårdmand
2 Gårdbestyrer
1 Hjulmand
9 Husmand - og husmandsenke
12 Karl
1 Lærer - skoleholder
1 Opholdes ved stedet
1 Skomager
2 Skrædder
1 Smed
1 Snedker
6 Tjenestedreng
34 Tjenestefolk - (12 karle + 6 tjenestedrenge + 16 tjenestepiger)
16 Tjenestepige
1 Træskomand
10 Væver

1  21-årig kvinde der beskrives som "Døvstum", bor hos sin bror på "Toftegård" og "opholdes af stedet".
1  33-årig kvinde der beskrives som "Døvstum", er i pleje.

10 personer var mere end 70 år i 1845.

1 80-årig tidligere gårdmænd, nu på aftægt
1 77-årig tidligere gårdmandskone, nu på aftægt
1 74-årig gårdmand (en søn er gårdbestyrer)
2 ægtepar (78 + 70 og 74 + 72): inderster og almisselemmer
1 73-årig mand der stadig forsørger sig som daglejer
1 72-årig enlig kvinde der er almisselem
1 72-årig enlig mand der er almisselem

69 af de 241 personer var børn under 15 år (28,6 %).

41 børn var under skolealderen
28 børn var i skolealderen (7 - 14 år) - heraf var 1 tjenestefolk.

Landsbyens bygninger

Grundlæggende de samme bygninger som ved FT 1787.

Ved FT 1787: 35 beboede huse
Ved FT 1801: 37 beboede huse
Ved FT 1834: 37 beboede huse
Ved FT 1840: 35 beboede huse

Ved FT 1845 har både "Højgård" og "Lindersgård" igen inderster i deres huse.

Ved FT 1845 var der altså (sandsynligvis)

15 gårde
12 beboede inderste-huse 
  7 fæste huse - heraf 1 smedje - beliggende i landsbyen
  1 skole
  2 markhuse
37 beboede huse

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk